Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
\mSyIem\n[n ]pckvImcw Pbdman\v Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page

 

tIm«bw: {]apJ \mSymNmcy\mbncp¶ Xr¸qWn¯pd Achnµm£ tat\m³ kvamcI \mSyIem\n[n ]pckvImcw Ne¨n{X Xmcw Pbdman\v. Xr¸qWn¯pd Achnµm£ tat\m³ Nmcnä_nÄ {Skväpw N§\mticn PbtIcf {Kq¸v Hm^v s]Àt^manwKv BÀSvkpw kwbpIvXambmWv AhmÀUv GÀs¸Sp¯nbXv. 50000 cq]bpw {]ikvXn ]{XhpaS§p¶ AhmÀUv 25þ\p N§\mticn sImWvSpÀ HmUntämdnb¯n \S¡p¶ NS§n kmwkvImcnI a{´n sI.kn. tPmk^v k½m\n¡psa¶v `mchmlnIfmb NeNn{XXmcw imeptat\m³, {]im´v ssIaÄ, IemthWptKm]mÂ, cmPohv, tkm\p Pbnwkv F¶nhÀ ]{Xkt½f\¯n Adnbn¨p. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.