Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
ssI¡qen: sk³{S FIvsskkv C³kvs]IvSÀ ]nSnbn  Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page

 

sIm¨n: H¶c e£w cq] ssI¡qen hm§p¶Xn\nsS sk³{S FIvsskkv C³kvs]IvSsd kn_nsF Adkväp sNbvXp. FdWmIpfw sk³{S FIvsskkv (kÀhokv SmIvkv) Hm^oknse C³kvs]IvSÀ Nme¡pSn kztZin BâWn tPmÀPv BWv ]nSnbnembXv. \nIpXn IpSninI hcp¯n F¶Xn\v sIm¨nbnse ]cky GP³knbpsSta Npa¯nb 3.75 e£w cq]bpsS ]ng Hgnhm¡msa¶p hmKvZm\w sNbvXv ssI¡qen Bhiys¸«Xmbn GP³kn DSa ]n.F. \ko_v kn_nsFsb Adnbn¨p. kn_nsF \nÀtZi{]Imcw AhÀ \ÂInb t\m«pIÄ kÀhokv SmIvkv C³kvs]ÎÀ¡p ssIamdn. XpSÀ¶mWv AdÌpWvSmbXv.

{]Xnsb C¶v tImSXnbn lmPcm¡pw. C¶se sshInbpw {]XnbpsS Nme¡pSnbnse ho«nepw sIm¨nbnse Hm^oknepw IqSpX sXfnshSp¸pIÄ¡mbn kn_nsF ]cntim[\ \S¯n. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.