വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡിന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു
Monday, May 20, 2019 8:18 PM IST
കുവൈത്ത്: കാസർഗോഡ് ജില്ലാ അസോസിയേഷൻ കെ ഇ എ കുവൈറ്റ് സംഘടനാ മെമ്പർമാരുടെ മക്കൾക്ക് കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷമായി നൽകി വരുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ അവാർഡിന് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു.

കേരള, സി ബി എസ് ഇ വിഭാഗത്തിലെ 10, +2 ക്ലാസുകളിൽ നിന്ന് ഉന്നത വിജയം നേടിയ 12 കുട്ടികൾക്കാണ് പ്രശസ്തി ഫലകവും കാഷ് അവാർഡും നൽകുന്നത് .

ഈ വർഷം 80 % മാർക്കോടെ വിജയിച്ച അംഗങ്ങളുടെ മക്കളുടെ മാർക്ക് ലിസ്റ്റ് പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷയോടൊപ്പം മേയ് 30 നു മുമ്പ് അതാത് യൂണിറ്റ് ഭാരവാഹികൾക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ കൺവീനർ മുനീർ കുണിയ - 90027939, സലാം കളനാട് - 66617359, രാമകൃഷ്ണൻ - 99459896 എന്നിവർക്കോ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്.

റിപ്പോർട്ട്: സലിം കോട്ടയിൽ