ദിവ്യസമാജ് കാ നിർമാൺ രാജ്യാന്തര പരിശീലക 27 ന് ബംഗളൂരുവിൽ
ബംഗളൂരു: ശ്വസനം കൊണ്ട് മനസിനെ വീണ്ടെടുത്ത് സന്തോഷചിത്തരായിത്തീരാൻ ജനങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നതോടൊപ്പം മാനസിക സംസ്കരണത്തിലൂടെയും പുനസൃഷ്ഠിയിലൂടെയും ഒരു നവ സമൂഹ രചനക്ക് ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർജി ബംഗളൂരു ആശ്രമത്തിൽ വേദിയൊരുക്കുന്നു.

ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർജിയുടെ പ്രമുഖ ശിഷ്യയും ജീവനകലയുടെ രാജ്യാന്തര പരിശീലകയുമായ ലതകണ്ണൻ അയ്യർ സെപ്റ്റംബർ 27 മുതൽ ബംഗളുരു ആശ്രമത്തിൽ നടക്കുന്ന "ദിവ്യസമാജ് കാ നിർമാൺ’ പരിശീലനപദ്ധതിക്ക് നേതൃത്വം നൽകും. പരിശീലന പദ്ധതിയിൽ ബംഗളുരുവിലെയും കേരളത്തിലെയും മലയാളികൾക്ക് പ്രവേശനത്തിൽ മുൻഗണന ലഭിക്കും.

കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും ലോകത്തിനും വേണ്ടി പരമാവാധി മികച്ചവരാകണമെന്ന അഗാധമായ ആഗ്രമുള്ള നേരത്തെ ആർട് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഹാപ്പിനസ് പരിപാടി പൂത്തീകരിച്ച ആർക്കും പരിശീലനത്തിൽ പ്രവേശനം ലഭിക്കും.

വിവരങ്ങള്‍ക്ക് 9620555694 ,9899910841