സെൻട്രൽ സിൽക്ക് ബോർഡിൽ അവസരം
sSIvssÌ a{´meb¯n\p IognepÅ sk³{S kn¡v t_mÀUn PqWnbÀ F³Pn\nbÀþ1, PqWnbÀ {Sm³kv teäÀþ1, AknÌâv kq{]WvSvþ2, sSIv\n¡Â AknÌâv (BÀ B³Uv Fkv)þ H¶v, sse{_dn B³Uv C³^Àtaj³ AknÌâvþ 1, sÌt\m{Km^À t{KUv cWvSvþ 3, A¸À Unhnj³ ¢mÀ¡vþ 36, ^oÂUv AknÌâvþ 23, Ip¡vþ1 HgnhpIfnte¡v At]£ £Wn¨p.

At]£nt¡WvS hn[wþ www.csb.gov.in F¶ sh_vsskän \evInbncn¡p¶ At]£m t^mw Uu¬temUv sNbvsXSp¯v D]tbmKn¡mw. ]qcn¸n¨ At]£IÄ Bhiyamb tcJIÄ klnXw Xmsg¡mWp¶ hnemk¯n Unkw_À H¼Xn\p ap¼mbn Abbv¡pI.

hnemkwþ Member Secretary, Central Silk Board, CSB Complex, BTM Layout, Hosur Road, Madivala, Bangalore 560068.