നേവൽ ഡോക്ക്യാർഡിൽ ട്രേഡ്സ്മാൻ
hnimJ]«Ww t\h tUm¡v bmÀUv t{SUvkvam³ (kvInÂUv) XkvXnIIfnse HgnhpI
fnte¡v At]£ £Wn¨p. A{]ânkv ^oUÀ t{SUv, XkvXnI/t{SUv, Hgnhv, kwhcWw F¶nh hyàam¡p¶ ]«nI sh_vsskän e`n¡pw.

{]mbwþ 18þ 25. kwhcW hn`mK¡mÀ¡v DbÀ¶ {]mb¯n Cfhv e`n¡pw.
i¼fw: 5200þ 20200 cq]. tbmKyXþ FkvFkvFÂkn/ X¯peyw. Cw¥ojn \à AdnhpWvSmbncn¡Ww. AXXv t{SUn A{]ânkvjn¸v ]cnioe\w ]qÀ¯nbm¡pIbpw AXXv t{SUn F³knhnSn \ÂIp¶ \mjW A{]ânkvjn]v kÀ«n^n¡äv t\SpIbpw sN¿Ww.
Asæn BÀan/ t\hn/ FbÀt^mgvkv F¶nhbpsS sSIv\n¡Â {_m©n IpdªXp cWvSphÀj {]hr¯n]cnNbapÅ sa¡m\n¡v/X¯peyw.

sXcsªSp¸v: Fgp¯p]co£, kÀ«n^n¡äv ]cntim[\, sshZy]cntim[\ F¶nhbpsS ASnØm\¯nembncn¡pw sXcsªSp¸v. sSIv\n¡Â t{SUv k_vPÎv (60 amÀ¡v), P\d Cw¥ojv (20 amÀ¡v), s]mXphnÚm\w (20 amÀ¡v) F¶nhbpÄs¸Sp¶XmWv kne_kv.
At]£: At]£mt^mw, kvt]mÀSvkv tIzm« hn`mK¯n At]£n¡p¶hÀ¡v ]qcn¸nt¡WvS t^mw F¶nhbpsS amXrI sh_vsskänÂ\n¶v e`n¡pw. hnemkwþ The Admiral Superintendent (For Manager Personnel) Naval Dockyard, Visakhapatanam 530014.

At]£ kzoIcn¡p¶ Ahkm\ XobXnþ P\phcn F«v.sh_vsskäv: www.indiannavy.nic.in.