സെൻട്രൽ കോൾഫീൽഡ്സിൽ സ്പെഷൽ റിക്രൂട്ട്മെന്റ്; 305 ഒഴിവ്
tImÄ C´y enanäUnsâ A\p_ÔØm]\amb sk³{S tImÄ^oÂUvknte¡v hnhn[ XkvXnIIfnse HgnhpIfnte¡v At]£ £Wn¨p. kvs]j dn{Iq«vsaâv s{sUhv BbXn\m Fkvkn,FkvSn, H_nkn hn`mK¡mÀ¡v am{Xw At]£n¡m³ km[n¡pIbpÅq. BsI 305 HgnhpIfmWv DÅXv. Fgp¯p]co£, A`napJw F¶nhbpsS ASnØm\¯nembncn¡pw sXcsªSp¸v. hnÚm]\w sshImsX sh_vsskän {]kn²oIcn¡pw.

AknÌâvv t^mÀam³ (CeIv{Sn¡Â) 120 Hgnhv.
tbmKyX aq¶phÀjs¯ CeIv{Sn¡Â F³Pn\nbdnwKv Unt¹ma. J\nIfn {]hÀ¯n¡m\pÅ CeIvv{Sn¡Â kq¸ÀsshkÀjn¸v kÀ«n^n¡äv.
C.]n. CeIv{Sojy³ (FkvIthj³)/sSIv\ojy³ 27 Hgnhv.
tbmKyX CeIvv{Sojy³ t{SUn sFC AwKoImcapÅ sFSnsF kÀ«n^n¡äv. A{]âokvjn¸v ]qÀ¯nbm¡nbncn¡Ww.
CeIvv{Sojy³ (t\m¬FkvIthj³)/ sSIv\ojy³ 158 Hgnhv.
tbmKyX CeIv{Sojy³ t{SUn sFSnsF J\nIfn CeIvv{Sn¡Â tPmen sN¿m\pÅ FÂSn s]Àanäv, A{]âokvjn¸v ]qÀ¯nbm¡nbncn¡Ww. {]mbw 33 hbkn IqScpXv. Fkvkn, FkvSn hn`mK¡mÀ¡v 35 hbkv.

At]£m^okv H_nkn hn`mK¡mÀ¡v At]£m^okmbn 100 cq]bpsS Unam³Uv {Um^väv FSp¡Ww. Cetnral Coal Field sâ t]cn dm©nbn amdmhp¶ GsX¦nepw tZikmXvIrX _m¦nÂ\n¶v UnUn FSpt¡WvSXv. {Um^vänsâ ]pdIn DtZymKmÀYnbpsS t]cv tcJs¸Sp¯nbncn¡Ww.

At]£nt¡WvS hn[w www.cetnralcoalfields.in F¶ sh_vsskän \ÂInbn«pÅ hnÚm]\w hmbn¨p a\knem¡nb tijw CtX sh_vsskäv hgn Hm¬sse\mtbm sh_vsskän \ÂInbncn¡p¶ hnÚm]\w Uu¬temUv sNbvsXSp¯v ]qcn¸n¨v Hm^v sse³ Btbm At]£ kaÀ¸n¡mhp¶XmWv. Hm¬sse³ At]£bn DtZymKmÀYnbpsS ]mkvt]mÀ«v sskkv t^mt«mbpw H¸pw A]vtemUv sN¿Ww.
Hm¬sse³ At]£ ]qÀ¯nbm¡nb tijw {]nâu«v FSp¯v Bhiyamb tcJIÄ klnXw Ahkm\ XobXn¡p ap¼mbn km[mcW X]men Abbv¡pI. hniZhnÚm]\w sh_vsskän \n¶v e`n¡pw.