ആർമിയിൽ ദന്ത ഡോക്ടർമാർ
BÀan sU³d tImdn tjmÀ«vkÀhokv I½oj³Uv Hm^okÀ XkvXnIIfnte¡v At]£ £Wn¨p. hnÚm]\w sshImsX sh_vsskWvSän {]kn²oIcn¡pw. _nUnFkv ( Ahkm\ hÀjw 55 iXam\w amÀ¡n IpdbmsX t\Snbncn¡Ww.) Asæn FwUnFkv. 2016 HmKÌn\pÅn Hcp hÀj¯ C³td¬jn¸v ]qÀ¯nbm¡nbncn¡Ww.

{]mbw 2016 Unkw_dn 31 \v 45 hbkn Xmsg. At]£ Ab¨hcnÂ\n¶v tbmKycmbhsc C³dÀhyqhn\v sXcsªSp¡pw. C³dÀhyqhnÂ\n¶p sXcsªSp¡s¸Sp¶hÀ¡v sshZy]cntim[\ DWvSmbncn¡pw. Iym]vä³ dm¦nembncn¡pw \nba\w. s]Àa\³dv I½oj\n e^v. P\d dm¦phsc Dbcmhp¶ XkvXnIbmWnXv. cWvSv L«§fnembn 14 hÀjt¯¡mWv \nba\w. tjmÀ«v kÀhokn cWvSp hÀjs¯ tkh\¯n\ptijw s]Àa\³dv I½oj\nte¡v At]£n¡mhp¶XmWv. i¼fw: 15,600 39,100 hsc. aäv B\pIqey§fpw.

At]£nt¡WvS hn[w www.joinindianarmy.nic.in F¶ sh_vsskänÂ\n¶v Uu¬temUv sNbvsXSp¯ At]£m t^mw ]qcn¸n¨v ]mkvt]mÀ«v sskkv t^mt«m H«n¨v H¸p klnXw Xm]men Abbv¡pI.

At]£tbmsSm¸w Xmsg¸dbp¶ kÀ«n^n¡äpIfpsS km£ys¸Sp¯nb ]IÀ¸pw hbv¡Ww. _nUnFkv/ FwUnFkv _ncpZw, {]mbw sXfnbn¡p¶Xn\mbn ]¯mw¢mkv kÀ«n^n¡äv, sU³d cPnkvt{Sj³ kÀ«n^n¡äv, _nUnFkv ss^\ CbÀamÀ¡v joäv, C³td¬jn¸v ]qÀ¯nbm¡nbXn³sd kÀ«n^n¡äv, sU³d Iu¬kn Hm^v C´ybpsS AwKoImc ]{X¯n³sd tIm¸n F¶nh DWvSmIWw.