ഇൻഫൻട്രി ബ്രിഗേഡിൽ 58 ഒഴിവ്
lnamN {]tZinse 136(1) C³^³{Sn {_ntKUnte¡v hnhn[ XkvXnIIfn At]£ £Wn¨p. BsI 58 HgnhpIfpWvSv.
temhÀUnhnj³ ¢mÀ¡v1
tbmKyX ]{´WvSmw¢mkv X¯peyw. ssS¸nwKv sSÌv ]mkmIWw. Fgp¯v ]co£bpsS ASnØm\¯nembncn¡pw \nba\w.
i¼fw 5200 20,2000 cq].
^bÀam³ 32
tbmKyX ]¯mw¢mkv X¯peyw. lnµn AdnbWw. IpdªXv 165 skao Dbchpw 50 sIPn Xq¡hpw DWvSmbncn¡Ww. s\©fhv km[mcW \nebn 81.5 skao Dw hnIkn¸n¡p\vt]mÄ 85 skao Dw DWvSmbncn¡Ww. imcocnI £amXm ]co£bpWvSmbncn¡pw.
i¼fw 5200 20,200 cq].

{Ukvam³taäv 25
tbmKyX ]¯mw¢mkv X¯peyw. lnµn AdnbWw. IpdªXv 165 skao Dbchpw 50 sIPn Xq¡hpw DWvSmbncn¡Ww. s\©fhv km[mcW \nebn 81.5 skao Dw hnIkn¸n¡p\vt]mÄ 85 skaobpw DWvSmbncn¡Ww.
imcocnI I£amXm ]co£bpWvSmbncn¡pw.
i¼fw 5200 20200 cq].
{]mb]cn[n 18\pw 25\pw CSbnÂ. Fkvvkn, FkvSn hn`mK¡mÀ¡v A©p hÀjs¯bpw H_nkn¡mÀ¡v aq¶phÀjs¯bpw hbknfhpWvSv. hnapà`S³amÀ¡pw `n¶tijn¡mÀ¡pw N«{]Imcw Cfhv e`n¡pw.

At]£nt¡WvShn[w www.joinindianarmy.nic.in sh_vsskän \evInbncn¡p¶ amXrI A\pkcn¨v shÅt¸¸dn At]£ Xbmdm¡pI. tbmKyX, {]mbw F¶nh sXfnbn¡p¶ kÀ«n^n¡äpIfpsS km£ys¸Sp¯nb tIm¸nIfpw 25 cq]bpsS Ìm¼v H«n¨v DtZymKmÀYnIbpsS hnkmew tcJs¸Sp¯nb X]m IhÀ F¶nh klnXw Abbv¡pI.
hnemkw Officer Comma nding, 136(I)Inf Bde Gp OMG, C/o 56 APO, Pin 909136. At]£ kzoIcn¡p¶ Ahkm\ XobXn Unkw_À 30.