എൽഡിസി പരിശീലനം: മുൻകാല ചോദ്യങ്ങൾ; ഒരു വിശകലനം
tIc-fm ]-»n-Iv kÀ-ho-kv I-½o-j³ kwØm\ kÀ-¡m-cn-\p Io-gn-ep-Å hnhn-[ h-Ip-¸p-I-fn-se tem-hÀ Un-hn-j³ ¢mÀ-¡p-am-sc sX-c-sª-Sp-¡p-¶-Xn-\p-Å hn-Úm-]\w ]p-d-s¸-Sp-hn-¨p-I-gn-ªp. H-_v-P-Îo-hv k-{¼-Zm-b-¯n-ep-Å ]-co-£-bm-Wv. 100 tNm-Zyw, 100 amÀ-¡v, 75 an-\n-«v ssZÀ-Lyw. hnhn-[ PnÃ-I-fn-se FÂ-Un-kn ]-co-£-IÄ-¡v hy-XykvX tNm-Zy-§-fp-WvSm-Ipw.

kn-e_kv

k-a-Imeo-\ Im-cy§Ä, tI-c-f \-thm-°m-\w DÄ-s¸-sS-bpÅ s]m-X-phn-Úm\w, Cw-¥ojv, a-e-bmfw, am-\-kn-I-ti-jn ]-cn-ioe-\w DÄ-s¸-sS-bp-Å K-Wn-Xw C-h-bm-Wv kn-e-_-kv. At]-£ k-aÀ-¸n-¨p I-gn-ªm D-tZym-KmÀ-Yn kn-e_-kv \-¶m-bn hm-bn-¨p a-\-kn-em-¡p-I-bm-Wv th-WvSXv. {]-[m-\-am-bpw ap³Ime tNm-Zy-§Ä ti-J-cn-¨v hm-bn-¨v D-¯-c-sa-gp-Xn ]-cn-io-en-¡p-¶Xv AXy´mt]£nXamWv.

KWnX¯n\p ap³KW\

ap³-Im-e-§-fn-se tNm-Zy-t]-¸-dp-IÄ ]cn-tim-[n-¨m ]n-F-kvkn-bpsS FÂ-Un-kn tNm-Zy-§-fn ap³K-W-\ K-Wn-X-im-kv-{X-¯n-\m-sW-¶p- Im-Wmw. 2007 se ]-co-£-bn FÃm tI-{µ-§-fnepw \-S¯n-b ]-co-£-bn K-Wn-X-im-kv-{X-¯n-\m-bn-cp-¶p ap³-K-W-\. 2011 \-S¯n-b ]-co-£-bn Xn-cp-h-\-´-]pc-¯v a-e-bm-f-hpw Xr-iq-cn s]m-Xp-hn-Úm-\-hpw _m-¡n FÃm tI-{µ-§-fnepw K-Wn-X-¯n-\p-am-bn-cp-¶p ap³-Xq¡w. 2012 se ]-co-£-bn Xr-iqÀ, B-e-¸p-g, ImkÀ-tKm-Uv PnÃ-I-fn s]m-Xp-hn-Úm-\-¯n-\pw a-äp-PnÃ-I-fn K-Wn-X-¯n-\p-am-bn-cp-¶p {]-Y-a- Øm-\w. 2013  \-S-¶ ]-co-£-bn Xn-cp-h-\-´-]p-cw, sImÃw, F-d-Wm-Ip-fw PnÃ-I-fn \-S¯n-b ]-co-£-bn K-Wn-Xhpw ]-¯-\w-Xn-«, B-e-¸p-g, C-Sp-¡n tI-{µ-§-fn s]m-Xp-hn-Úm-\-hpam-bn-cp-¶p {]-[m-\w. 2014 se ]-co-£-bn Xr-iqÀ, ImkÀ-tKm-Uv PnÃ-I-fn s]m-Xp-hn-Úm-\¯n\pw tIm-gn-t¡m-Sv a-e-bm-f-¯n\pw ]m-e-¡mSv, a-e-¸pdw, h-b-\mSv, I-®qÀ tI-{µ-§-fn K-Wn-X-¯n-\p-am-bn-cp-¶p ap³-KW\.

K-Wn-X-¯n h-¶n-«pÅ tNm-Zy-§Ä/h-cm³ km-[y-X-bp-Å ta-J-e-IÄ G-sX-¶p t\m¡mw. 1. kw-Jy-IÄ þ \n-kÀ-Kw þ A-J-Þ þ ]qÀW þ C-c« þ Hä þ A-`m-Py þ `m-Py. 2. e-km-Kp þ D-km-L (e-Lp-X-a km-[m-c-W K-Wn-Xw þ D-¯-a-km-[m-c-W K-WnXw). 3. hÀ-Kw þ hÀ-K-aq-ew þ L-\w þ L-\-aq-ew. 4. kwJym hm-N-I-§-fp-sS e-Lq-Ic-Ww. 5. i-X-am-\w. 6. em-`w þ \-ãw. 7. ]eni. 8. I-c-Wn-IÄ.9. kÀ-h-k-a-hm-Iy-§Ä. 10. Aw-i_-Ôw. 11. _o-P-K-Wn-Xw. 12. ka-bw þ Zq-cw þ th-Kw þ t{i-Wn-IÄ. 13. {Xn-tIm-W-kvXq]nI. 14. Ìm-än-Ìn-Iv-kv þ am[yw þ ao-Un-b³ þ tam-Uv þ ss_\-dn kw-Jy-IÄ þ tdm-a³ kwJym k-{¼-Zm-bw þL-\-cq-]-§Ä. 15. Iyq-_v þ k-a-NXp-c kvXq]nIþ hr-¯ kqNnI þ AÀ-[-tKm-fw þ tKm-fw þ N-Xp-cw þ hr-¯w þ {Xn-tIm-Ww Xp-S-§nbh.

AXp-t]m-se am-\-kn-I-ti-jn ]cn-tim-[-\-bnse k-am-\-_-Ô-§Ä, hÀ-Ko-I-c-Ww, H-ä-bm-s\ I-sWvS¯Â, t{i-Wn-IÄ, c-l-ky-`m-j, c-à-_-Ô-§Ä , hn-j-a-{]-iv-\§Ä, Zn-im-h-t_m-[w, A-£-c-am-e, kw-JyIÄ, Øm-\w, K-Wn-X-Nn-Ów D-]-tbm-Kn-¨p-Å {]-iv-\-§Ä, hm-¡p-I-fpsS {I-aam-b sX-c-sª-Sp¸v, hn«p-t]m-b-h I-WvSp-]n-Sn¡Â, k-a-N-Xp-cw kw-_-Ôn-¨ {]-iv-\-§Ä, kwJym K-Wn-Xw kw-_-Ôn-¨ I-W-¡p-IÄ, icntbm sX-täm, {]m-bw kw-_-Ôn-¨ I-W-¡p-IÄ Xp-S§n-b Im-cy-§-fn \n¶pw tNm-Zy-§Ä h-¶n-«pWvSv. AXp-sImWvSv Cu ta-J-e-bnÂ-s¸-Sp-¶ A-`ym-k-§Ä \n-c´-cw sN-bv-Xp -]Tn-¡Ww. F«mw Ìm³-tUÀ-Uv ap-X ]-¯p- h-sc-bp-Å KWn-X ]mT-§Ä lr-Zn-Ø-am-¡Ww.

s]m-Xp-hn-Úm\w

s]m-Xp-hn-Úm-\-¯n cm-Pym´-c tZio-b {]m-tZ-in-Iamb tNm-Zy-§Ä {]-Xo-£n-¡mw. B-Zy-am-bn {]-]-t©mÂ-¸-¯n-sb-¡p-dn-¨pw \q-äm-WvSp-IÄ-¡p ap-¼pWvSm-b a-lm-hnkv-t^m-S\-s¯ Ip-dn¨pw ku-c-bq-Y-s¯-¡p-dn¨pw {K-l-§-sf-¡p-dn¨pw D-]-{K-l-§-sf-¡p-dn¨pw \-£-{X-§-sf-¡p-dn¨pw _-ln-cm-Im-i im-kv-{X-s¯-¡p-dn¨pw Zu-Xy-§-sf-¡p-dn-¨pw ]-cy-th-j-W-s¯-¡p-dn-¨pw \-½Ä A-[n-h-kn-¡p-¶ `q-an-sb-¡p-dn-¨pw `q-J-Þ-§-sf-¡p-dn-¨pw h³-I-c-I-sf-¡p-dn-¨pw in-eIÄ, ]À-h-X§Ä, Zzo-]pIÄ, k-ap-{Z§Ä, \-ZnIÄ, X-Sm-I§Ä, I-S-en-Sp-¡pIÄ, `q-an-sb B-hc-Ww sN-bv-Xn-cn-¡p-¶ A-´-co£-s¯ Ip-dn¨pw ta-L-§-sf-¡p-dn¨pw Pew, Imäv, Np-g-en-¡mäv, sIm-Sp-¦m-äv F-¶n-h-sb-¡p-dn-¨pw a-\-kn-em-¡Ww.

tem-I-cm-Py-§-sf-¡p-dn-¨pw temI-¯v \n-e-\nÂ-¡p-¶ sF-Iy-cm-{ã kw-L-S-\sb-t]m-ep-Å Øm-]-\-§-sf-¡p-dn-¨pw A-´m-cmjv{S k-t½-f-\-s¯-¡p-dn¨p-sam-s¡ B-g-¯n hm-bn-¨p-]Tn-¡-Ww. cm-Py-§fpw A-h-bp-sS ]pXn-b \m-a-§-fpw, {]-kn-Uâv, {]-[m-\-a-{´n F-¶n-h-cp-sS Hu-tZymKn-I h-k-Xn-I-sf-¡p-dn¨pw cm-Py-§-fp-sS X-e-Øm\w, tZio-b ar-K§Ä, ]-£nIÄ, hr-£§Ä, ]p-jv-]§Ä, Km-\§Ä, ]-Xm-IIÄ, hn-am-\-¯m-h-f§Ä, tem-I-¯n-se A-Ûp-X§Ä, {][m-\ bp-²§Ä, cm-Pym-´-c Zn-\-§Ä F-¶n-h-sb-¡p-dn-¨pw hm-bn-¨p a-\-kn-em-¡Ww.

C-´y-bp-sS `q-an-im-kv-{Xw, N-cn-{Xw, ss]-XrIw, km-¼-¯nIw, kp-Øn-c-hn-I-k\w, C-´ybpw A-bÂ-cm-Py-§fpw, C-´y-sb-bpw a-äp cm-Py-§sf-bpw thÀ-Xn-cn-¡p-¶ A-XnÀ-¯n tc-J-I-sf-¡p-dn-¨pw tZio-b ]-Xm-I, Nn-Ów, Km\w, KoXw, I-e-WvSÀ, arKw, ]£n, P-e-Pohn, ]p-jv]w, hr£w, Im-bn-Ihn-t\m-Zw, _-lp-a-XnIÄ, \Zn, `m-j, ka-bw Xp-S§n-b A-SnØm-\ h-kv-Xp-XI-sf ]-co-£mÀ-Yn \-¶m-bn hm-bn-¨n-cn-¡Ww. tem-Iv-k-`bpw c-m-Py-k-`bpw tNÀ-¶ C-´y³ ]mÀ-e-saâv C-´y³ dn-¸-»n-¡n-sâ X-e-h\m-b cmjv{S]Xn, tem-Ivk-`m A-[y£³, cm-Pyk-`m A-[y-£³, C-Xp-h-sc-bp-WvSm-bn-«p-Å {]-[m-a-{´n-am-cpw D-]-{]-[m-\-a-{´n-am-cpw tI-{µ-¯nepw kw-Øm-\-§-fn-epw A-h-X-cn-¸n-¡p-¶ _-P-äpIÄ, C-´y³ `-c-W-LS-\, A-Xn-sâ N-cn-{Xw `-c-W-L-S-\-bp-sS L-S-I§Ä, k-hn-ti-j-XIÄ, auen-I Np-a-X-eIÄ, \nÀ-tZi-I- X-Xz§Ä, t`-Z-K-Xn-IÄ F-¶n-h-sb-¡q-Sm-sX A-tämÀ-Wn P-\dÂ, A-Uz-¡-äv P-\-dÂ, bq-Wn-b³ kwØm-\ ]-»n-Iv kÀ-ho-kv I-½o-j\pIÄ, Iw-]v-t{SmfÀ B³Uv Hm-Un-äÀ P-\dÂ, kp-{]ow-tIm-SXn, ssl-t¡m-S-Xn-IÄ A-h-bp-sS A-[n-Im-c§Ä, A-h-sb-¡p-dn-¨p-Å \n-c-h[n tNm-Zy-§Ä I-gn-ª-Im-e-§-fn tNm-Zn-¨n-«p-WvSv.

86þm-aXv `-c-W-LS-\m t`-ZK-Xn A-\p-k-cn-¨v A-Sn-Øm-\ hn-Zym-`ym-kw H-cp auen-I A-h-Im-i-ambn {]-Jym-]n-¨n-«p-WvSv. C-´y-bn D-WvSm-bn-«p-Å \n-ch-[n hn-Zym-`ym-k I-½o-j\pIÄ, kÀ-h-I-em-im-e-IÄ Xp-S§n hn-Zym-`ym-k-cwK-s¯ FÃmhn-[ \qX-\ ]-²-Xn-I-sfbpw Ip-dn¨v \-¶m-bn ]Tn-¨n-cn-¡Ww. C-´y-bn-se X-]m k-{¼-Zmbw, K-Xm-KXw, hmÀ-¯m-hn-\n-a-bw, _m-¦nw-Kv, C³-jp-d³kv, \o-Xn B-tbm-Kv, {]-[m-\-a-{´n-bpsS km-aq-ly km-¼-¯n-I kp-c-£m-]-²-Xn-IÄ, Pn-F-kvSn, {Km-a-hn-I-k\w, {]-X-n-tcm[w, Icþ-thym-a-\m-hn-I-tk-\, N-{µ-bm³, aw-KÄ-bm³, AÀ-[-ssk-\n-I hn-`m-K§Ä. C-´y-bn-se 29 kw-Øm-\-§-sfbpw Bdp tI-{µ `-c-W {]-tZ-i-§sfbpw Ip-dn-¨pw \-¶m-bn ]Tn-¨n-cn-¡Ww.

C-´y-bn-se tZ-io-b-Zn-\§Ä, {]-[m-\-s¸-« Øm-]-\§Ä, A-h Øn-Xn sN-¿p-¶ {]-tZiw, a-äp k-a-Imeo-\ Im-cy-§Â F-¶n-hbpw ]T-\- hn-j-b-am-¡Ww. km-[m-cW tNm-Zy-§Ä Iq-Sp-Xepw tNm-Zn-¨n-«pÅ-Xv C-´y-bp-sS N-cn-{X-¯n \n-¶p-amWv. lm-c-¸³ kw-kv-Im-cw ap-X \m-W-b-c-ln-X k-aq-lw h-sc-bp-Å Im-cy-§Ä \-¶m-bn a-\-kn-em-¡Ww. B-cy-·mcpw sshZn-I Im-ehpw _p-²-aXw, ssP-\-a-Xw t]m-ep-Å a-X§Ä, au-cy-Kp-]v-X, hn-P-b\-K-c km-{am-Py§Ä, Ip-jm³-hw-iw, kw-L-Im-ew UÂ-ln `-cn-¨ kpÂ-¯m-·m-cpw ap-K-f-·m-cpw A-h-cpsS `-c--W -{Iaw, A-h-cp-sS Im-e¯v C-´y-bn D-WvSm-bn-«p-Å bp-²§Ä, I-em þhm-kv-Xp-inev-] cwK-s¯ kw-`m-h-\IÄ, ]n¡m-e ap-K-f-·mÀ, bp-tdm-]y-·m-cpsS B-K-a\w, Bw-t¥m {^-©v bp-²§Ä, K-h-ÀWÀ, K-hÀ-WÀ P-\-dÂ-amÀ, H¶mw kzm-X-{´y-k-acw, ssh-t{km-bn-amÀ, {_-Òk-amPw, B-cy-k-amPw, cm-a-Irjv-W an-j³ t]m-ep-Å km-aq-ly, \-hoI-c-W {]-Øm-\§Ä, Km-Ôn-Pn-bpsS t\-Xr-Xz-¯n-ep-Å k-a-c-ap-dIÄ, tZio-b {]-Øm-\-¯nse {]-[m-\ kw-`-h§Ä, Km-Ôn-Pn-bpw tIm¬-{K-kpw, Km-Ôn-Pn-sb-¡p-dn-¨p-Å {]-kn-²o-I-c-W§Ä, bp-K-{]-`m-h\m-b s\-lvvdp, A-t±-l-¯n-sâ cm-{ão-bhpw tZ-io-b-hpam-b kw-`m-h-\IÄ, im-kv-{Xn, Xm-jv-s¡âv D-S-¼Sn, ap³ {]-[m-\-a{´n C-µn-cm-Km-Ôn-bpsS t\-Xr-Xz-¯n-epÅ tkm-jy-en-kv-äv \-S-]-SnIÄ, _w-¥m-tZ-in-sâ P-\-\w, tIm¬-{Kkpw CXc ]mÀ-«nIfpw, bp]nF þ F³Un-F Xp-S§n-b Iq-«pI-£n {]-Øm-\w Xp-S§n-b Im-cy-§Ä \-¶mbn ]Tn-¡Ww.

tIc-fw {]-tXy-I ]-cnKW-\

tI-c-f kÀ-ho-kv I-½o-j³ \-S-¯p-¶ ]-co-£-bn-epw Iq-Sp-X tNm-Zy-§Ä km-[m-c-W-bm-bn h-cm-dpÅ-Xv km-£-c-X-bn H-¶mw- Øm-\-¯p- \nÂ-¡p-¶ tI-c-f-¯nÂ-\n-¶p-am-Wv. tI-c-f-¯n-se A-SnØm-\ h-kv-Xp-X-Isf Ip-dn¨pw Hu-tZym-Kn-I Nn-Ó-§-fm-b ]p-jv]w, hr£w, ]£n, arKw, a-Õyw, `q-an-im-kv-{Xw, \-ZnIÄ, Im-b-epIÄ, h-\§Ä, h-\y-Po-hn þ ]-£n k-t¦-X-I§Ä, tZio-b D-Zym-\§Ä, Im-emh-Ø, Im-emh-Øm hy-Xn-bm\w, P-\-kw-Jy F-¶o Im-cy§Ä Iq-Sm-sX 1957 ap-X 2016 h-sc-bp-Å kwØm-\ `-cWw, \n-b-a-\nÀam-W k-`, kv-]o¡À, ap-Jy-a-{´n-amÀ, B-tcm-Kyw, km-¼-¯n-Iw, hy-h-kmbw, ssh-ZypXn, hn-t\m-Z-k-©mcw, hn-Zym-`ymkw, K-Xm-KXw, t]m-eo-kv Xp-S§n-b kÀ-¡mÀ h-Ip-¸p-I-fp-sS {]-hÀ-¯-\w, tI-c-f-¯nse kÀ-h-I-em-im-e-IÄ Iq-Sm-sX tI-c-f N-cn-{Xhpw ]T-\-hn-j-b-am-¡Ww.

Xn-cp-hn-Xmw-Iq-dnse `-c-W-IÀ-¯m-¡Ä, A-ssZz-X-kn-²m´w, bp-²§Ä, t]m-cm-«§Ä, {]-t£m-`§Ä, \-thm°m-\ {]-Øm\w, {io-\m-cm-b-W-Kpcp, N-«-¼n-kzm-anIÄ, A-¿-¦m-fn, k-tlm-Z-c³ A-¿¸³, a¶-¯v ]-Zv-a-\m`³, hm-Kv-`-Sm-\-µ³, {_-lvv-am-\-µ-in-h-tbmKn, kz-tZ-im-`n-am\n cm-a-Ir-jv-W-]n-Å, h-¡-w au-ehn, s]m-bv-I-bn Ip-am-c-Kp-cp-tZh³, ssh-Ip-WvT-kzm-anIÄ, ]-Þn-äv I-dp¸³, Nm-h-d-b-¨³ Xp-S§n-b \-thm°m-\ \m-bIÀ, A-h-cp-sS N-cn-{Xw, kw-`m-h-\IÄ, tI-c-f-¯n-se ]-cn--ØnXn, Km-Uvv-Kn dn-t¸mÀ-«v, I-kv-Xq-cn-cw-K³ dn-t¸mÀ-«v Xp-S§n-b Im-cy-§-sf-bpw-¡p-dn-¨p-Å ]T-\w ]-co-£-bv-¡v A-\n-hm-cy-amWv.

Iq-SmsX C-´y-bn-sebpw tI-c-f-¯n-se-bpw \r-¯-cq-]-§Ä, kw-KoXw, Nn-{XI-e, kn-\n-a, cm-Py þ cm-Pym-´-c kn-\n-am s^-Ìn-h-epIÄ, s\m-t_ k-½m\w, Hm-kv-IÀ, {Kman, am-Kvsksk, am³ -_p¡À, ku-µ-cy-a-Õ-c§Ä, `m-c-X-c-Xv-\, ]-Zv-a-hn-`qj¬, ]-Zv-a-`q-j¬, ]-Zv-a-{io Xp-S§n-b kn-hn-enb³ ]p-c-kv-Im-c§Ä, ssk\n-I _-lp-a-XnIÄ, Úm-\-]oT\w, k-c-kz-Xn-k-½m³, hym-k k-½m³, `-Sv\-KÀ ss{]kv, Im-bn-I-cwK-s¯ t{Zm-Wm-Nm-cyþ[ym³-Nµv t]m-ep-Å A-hmÀ-UpIÄ, tI-{µ kwØm-\ N-e-¨n-{X A-hmÀ-Up-IÄ Xp-S-§n-b Im-cy§Ä s]m-Xp-hn-Úm-\-¯n H-gn-hm-¡m³ ]-äm-¯ ta-J-e-I-fm-Wv. C-´y-¡mÀ B-cw-`n-¨ Zn-\-]-{X-§fpw am-kn-I-Ifpw tZio-b {]-Øm-\-¯n\v {]-tNm-Z\w \ÂIn-b am-[y-a§Ä, kzm-X-{´ym\´-c Zn-\-]-{X-§fpw am[y-a G-P³-kn-Ifpw Sn-hn Nm-\-ep-I-Ä, td-Un-tbm XpS-§n hmÀ-¯m am-[y-a-§-sf-¡p-dn-¨p-Å A-dn-hpw A-\n-hm-cy-amWv.

a-e-bmfw

tNm-Zym-h-en-bn ]-¯v amÀ-¡v a-e-bm-f-¯n-\p-Å-XmWv. a-ebm-f `m-j, km-ln-Xyw, `m-j-bnse \maw, {In-b, t`-ZIw, IÀ-¯mhv, IÀ-aw, h-N\w, hn-`àn, k-Ôn i-cnbm-b cq-]w sX-c-sª-Sp¡Â, cq-]w hm-NIw, {]-tbmKw, hm-Iy-ip-²n-h-cp¯Â, sXäm-b hmIyw I-WvSp-]n-Sn-¡Â H-gn-hm-t¡-WvS ]Zw, ssien, th-dn« tNm-Zy§Ä, Cw-¥o-jv `m-jm XÀPna Xp-S§n-b `m-K-§-fn \n-¶m-Wv km-[m-cW tNm-Zy-§Ä h-cm-dp-ÅXv. Iq-Sm-sX a-e-bm-f-¯n-se Ir-Xn-I-fpw c-N-bn-Xm-¡-fpw I-hn-Ifpw Ir-Xn-I-fpw XpÅÂ, Iq¯v, Iq-Sn-bm«w, Xp-S§n-b I-em-cq-]-§-Ä, t\mhÂ, I-Y, km-ln-Xy-Im-c-·m-cp-sS-bpw A-h-cp-sS c-N-\-I-fpw, \m-\mÀYw, B-ßI-Y, bm-{Xm-hn-h-cWw, hn-aÀ-i-\w, AÀ-Y-hy-Xym-kw, ]T\w, A-hmÀ-UpIÄ, a-e-bm-f-¯n-\v t{i-jvT-`m-jm ]-Zhn, a-e-bm-fw kÀ-h-I-em-im-e Xp-S§n-b Im-cy-§-fpw H-gn-hm-¡m-\p-Å ta-J-e-IfÃ.

Cw-¥o-jv

20 tNm-Zy-§-fm-Wv Cw-¥o-jv `m-j-bn \n-¶pw tNm-Zn-¡p-¶-Xv. i-cnbm-b hm-¡v I-WvSp-]n-Sn-¡p-I, i-cnbm-b KXn, i-cn-bm-b AÀ-Yw ]-d-bp-I, ]I-cw hm-¡p-]-tbm-Kn-¡p-I, ]q-cn-¸n-¡p-I, sXäm-b AÀ-Yw \Â-In-bn-«p-Å hm-¡p-IÄ I-WvSp-]n-Sn-¡p-I, H-cp hm-N-I-¯n-se sXäm-b `m-Kw I-WvSp-]n-Sn-¡p-I, AÀ-Y-¯n-\v km-ao-]yapÅ hm-¡p-IÄ I-WvSp-]n-Sn-s¨-gp-Xp-I, Xp-S§n-b Im-cy-§-fm-Wv km-[m-c-W-bm-bn tNm-Zn-¨p-h-cp-¶-Xv. A-Xm-bXv Cw-¥o-jnse \maw, kÀ-Æ-\maw, \m-a-hn-ti-jWw, {In-b, {In-bm-hn-ti-jWw, KXn, L-S-Iw Xp-S§n-b `qXw, hÀ-¯-am\w, `m-hn-Im-ew Xp-S§n-b Im-cy§Ä \-¶m-bn ]Tn-¡Ww. kv-s]ÃnwKv ]cn-tim[-\, H-ä-hm-¡n ]-dbÂ, A¯-cw Im-cy§-sf B-kv-]-Z-am-¡n-bm-bn-cn¡pw tNm-Zy-§Ä D-WvSm-hpI.

FÃm-¯n-ep-ap-]-cn-bmbn C-´y³ kw-Øm-\-§Ä A-h-bp-sS X-e-Øm-\-§,Ä tZ-io-bhpw hn-tZ-io-b-hp-am-b k-ky-§Ä {]-[m-\-s¸-« bm-{Xm-hn-h-c-W§Ä, Im-bn-I-Xm-c-§Ä c-Nn-¨n-«p-Å Ir-XnIÄ, C-´y-bnse Np-c-§Ä, b-YmÀ-Y \m-a-§-fpw A-h-bp-sS im-kv-{Xo-b \m-a-§-fpw Po-h-im-kv-{X-im-JIÄ, A-t\z-j-W I-½o-j-\pIÄ, {][m-\ hmÀ-¯m G-P³-knIÄ, cm-Py-s¯ \m-W-b§Ä, hn-äm-an-\pIÄ, {]-[m-\-a-{´n-am-cp-sS k-am-[n Ø-e§Ä, F-gp-¯p-Im-cpw Xq-en-Im-\m-a-§-fpw, {In¡-äv a-Õ-c§Ä, ssa-Xm-\§Ä, ^pSv-t_mÄ I-¸pIÄ, C-´y³ ]-«W-§Ä, kv-amÀ-«v \-K-c§Ä, Im-bn-I-Xm-c-§-fpw A-h-cp-sS Im-bn-I-ta-J-e-I-fpw, tI-{µ kwØm-\ hn-h-cm-hIm-i I-½o-j-\p-IÄ, a-\p-jym-hIm-i I-½o-j-\pIÄ, ]n-Xm-¡-·mÀ, Km-Ôn-amÀ, ku-µ-cy-a-Õ-c§Ä, A-án-]À-h-X§Ä, Np-g-en-¡m-äp-IÄ Xp-S§nb s]m-Xp-hm-b Im-cy-§-sf-¡p-dn¨v H-cp G-ItZ-i A-dn-hv t\-Sn-bn-cn-¡Ww. hn-im-e-amb H-cp kn-e-_-kv B-Wv ]-»n-Iv kÀ-ho-kv I-½o-j³ tem-hÀ Un-hn-j³ ¢mÀ-¡v ]-co-£-bv¡v \Â-In-bn-«p-Å-Xv.

F-§-s\ A-t]-£n-¡mw-

www.keralapsc.gov.in F¶ sh-_v-ssk-än-eqsS thWw A-t]£ kaÀ-¸n-¡m-³-. ]n-F-kv-kn-bn H-ä-¯-hW cPn-kv-t{S-j³ sN-bv-Xn-«p-Å-hÀ-¡v A-t]-£n-¡mw. bq-kÀ sF-Unbpw ]m-kv-th-ÀUpw A-t]-£-I-\p-WvSmbn-cn-¡Ww. A-Xn-eqsS thWw A-t]-£n-¡m³ {]-tXyIw A-t]-£m-^o-knÃ. Ahkm\ XobXn Cu amkw 28.

{]^. _n. N{µ-Nq-U³ \mbÀ
(Ub-d-IvSÀ, skâÀ t^mÀ Icn-bÀ
sUh-e-]vsaâv ÌUokv, Xncph\´]pcw)