സിആർപിഎഫിൽ കോൺസ്റ്റബിൾ
AÀ[ssk\nI hn`mKamb knBÀ]nF^n tIm¬Ì_nÄ XkvXnIIfnte¡v At]£ £Wn¨p. sSIv\n¡Â/ t\m¬sSIv\n¡Â hn`mK§fnembn kv{XoIÄ¡pw ]pcpj³amÀ¡pw At]£n¡mhp¶XmWv.

tIcfw, KpPdm¯v, almcmjv{S, IÀWmSI, Xangv\mSv F¶o kwØm\§fnembmWv Hgnhv.t tIcf¯nÂ\n¶pÅhÀ¡v tIcf¯nse HgnhpIfnte¡v am{Xta At]£n¡m³ km[n¡pIbpÅq. Fgp¯p]co£, imcocnItbmKyXm ]co£, sshZy]cntim[\ F¶nhbpsS ASnØm\¯nembncn¡pw sXcsªSp¸v. H¶n IqSpX t{SUpIfnte¡v At]£n¡m³ BhnÃ.
s{sUhÀ XkvXnIbn At]£n¡p¶hÀ¡v slhn s{sUhnwKv ssek³kv DWvSmbncn¡Ww. _m¡n XkvXnIIfn At]£n¡p¶hÀ AXmXv t{SUn tbmKyX t\Snbncn¡Ww.
IqSpX hnhc§Ä¡v www.crpf.gov.in F¶ sh_vsskäv kµÀin¡pI. sh_vsskän hnÚm]\w sshImsX {]kn ²oIcn¡pw.