എസ്എസ്എയിൽ അവസരം
tI{µ am\hhn`htijn a{´meb¯n\p IognepÅ kÀhin£m A`nbm\n (FkvFkvF) hnhn[ XkvXnIIfnse HgnhpIfnte¡v At]£ £Wn¨p.
No^v I¬kÄ«âv s]UtKmPn H¶v
ko\nbÀ I¬kÄ«âv s]UtKmPn cWvSv
ko\nbÀ I¬kÀ«âv sFSn/FwsFFkv bqWnän cWvSv
I¬kÄ«³dvsFSn/ FwsFFkv bqWnäv \mev
No^v I¬kÄ«âv ¹m\nwKv bqWnäv H¶v
I¬kÄ«âv ¹m\nwKv bqWnäv H¶v.
ko\nbÀ I¬kÄ«âv As{s]k B³Uv kq¸Àhnj³ bqWnäv H¶v
I¬kÄ«âv As{s]k B³Uv kq¸Àhnj³ bqWnäv H¶v
No^v I¬kÄ«âv knhn hÀ¡vkv bqWnäv H¶v
I¬kÄ«âv knhn hÀ¡vkv bqWnäv H¶v
I¬kÄ«âv C³¢qkohv FUypt¡j³ bqWnäv H¶v

No^v I¬kÄ«âv (F^vFw) s]IypÀsa³dv, Unkvt_gvkvsa³dv, ^n\m³jy amt\Pvsaâv H¶v
ko\nbÀ I¬kÄ«âv (s]IypÀsa³dv, Unkvt_gvkvsa³dv, ^n\m³jy amt\Pvsaâv H¶v.
I¬kÄ«âv dntkÀ¨v bqWnäv cWvSv
i\v]fw No^v I¬kÄ«âv 60,000 90,000 cq].
ko\nbÀ I¬kÄ«âv 50,000 70,000 cq]. I¬kÄ«âv 40,000 60,000 cq].

At]£nt¡WvS hn[w www.edcilindia.co.in F¶ sh_vsskäneqsS Hm¬sse\mbmWv At]£ kaÀ¸nt¡WvSXv. IqSpX hnhc§Ä¡vv sh_vsskänse hniZhnÚm]\w ImWpI.
At]£ kzoIcn¡p¶ Ahkm\ XobXn P\phcn 16.