പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പിൽ 140 മാനേജ്മെന്റ് ട്രെയിനി
]«nIhÀK hnIk\ hIp¸n\v IognepÅ hnhn[ Hm^okpIfn Hm^okv amt\Pvsaâv s{Sbn\nIsf sXcsªSp¡p¶Xn\v ]«nIhÀK bphXobphm¡fnÂ\n¶v At]£ £Wn¨p. 140 HgnhpIfpWvSv.
tbmKyX FkvFkvFÂkn ]mkv, At]£IÀ 2016 P\phcn H¶n\v 18 hbkv ]qÀ¯nbmbhcpw 35 hbvk Ihnbm¯hcpambncn¡Ww. _ncpZ[mcnIÄ¡v A©v amÀ¡v t{Kkv amÀ¡v e`n¡pw. hmÀjnI hcpam\w \m¸Xn\mbncw cq]bn IhnbcpXv.

At]£Isc kz´w PnÃbn am{Xta ]cnKWn¡pIbpÅq. sXcsªSp¡s¸Sp¶hÀ¡v {]Xnamkw ]Xn\mbncw cq] HmWtddnbw e`n¡pw. ]«nIhÀK hnIk\ hIp¸n³sd AXXv PnÃm Hm^okpIfn \S¯p¶ Fgp¯p ]co£bpsS ASnØm\¯nembncn¡pw sXcsªSp¸v. Hcp XhW ]cnioe\w t\SnbhÀ hoWvSpw At]£n¡m³ ]mSnÃ.

At]£m t^md§Ä FÃm t{]mPÎv Hm^okv/ s{sS_ sUhe]vsaâv Hm^okv/ s{sS_ FIv̳j³ Hm^okpIfn e`n¡pw. ]qcn¸n¨ At]£ AXXvv PnÃm t{]mPÎv Hm^okv/ s{sS_ sUhe]vsaâv Hm^okv/ s{sS_ FIvÌj³ Hm^okpIfn kaÀ¸n¡Ww.
At]£ kzoIcn¡p¶ Ahkm\ XobXn P\phcn 15.