നേവിയിൽ ഓഫീസർ
Ggnae t\h A¡mUanbn ¹kvSp tIUäv (_nsSIv) F³Sn kvIoante¡v At]£ £Wn¨p. ^nknIvkv, sIankv{Sn, am¯amänIvkv hnjb§fn anI¨ amÀt¡msS ¹kvSp ]mkmbhÀ¡v At]£n¡mw. AhnhmlnXcmb B¬Ip«nIfmWv At]£nt¡WvSXv. sXcsªSp¡s¸Sp¶hÀ¡v \mephÀjs¯ _nsSIv (Cet{ÎmWnIvkv B³Uv IayqWnt¡j³, sa¡m\n¡Â) tImgvkv ]qÀ¯nbm¡nbm PhlÀem s\lvdp kÀhIemimebpsS (sPF³bp) _nsSIv _ncpZhpw 15,600 39,100 cq] i\v]fkvsIbnen t\hnbn k_v e^ä\âv ]Zhnbpw e`n¡pw.

tbmKyX ^nknIvkv, sIankv{Sn, am¯amänIvkv hnjb§fn 70 iXam\w amÀt¡msS ¹kvSp, FkvFkvFÂkn Xe¯ntem ¹kvSp Xe¯ntem Cw¥ojn\v 50 iXam\w amÀ¡v t\Snbncn¡Ww.
{]mbw ]Xnt\gn\pw ]s¯m\v]Xn\pw at[y. (02011997 \pw 01011999 CSbn P\n¨hcmbncn¡Ww. cWvSv XobXnbpw DÄs¸sS).
imcocnI tbmKyX Dbcw 157 skan. {]mb¯n\\pkcn¨v Xq¡w DWvSmbncn¡Ww. anI¨ ImgvN iàn. 2017 s^{_phcn tabv amk¯n \S¡p¶ kÀhokv ske£³ t_mÀUv C³dÀhyq ASnØm\¯nembncn¡pw sXcsªSp¸v. _wKfqcq, t`m¸mÂ, tImb\v]¯qÀ, hnimJ]«Ww F¶o \Kc§fn h¨mbncn¡pw C³dÀhyq. 2017 PqWnemWv ]cnioe\w Bcw`n¡pI.

At]£nt¡WvShn[w www.joinindiannavy.nic.in F¶ sh_vsskäneqsS Unkw_À \mev apX Hm¬sse\mbn At]£ kaÀ¸n¡mhp¶XmWv. sh_vsskän 10 sI_nbpsS ]mkvt]mÀ«v sskkv t^mt«mbpw H¸pw kvIm³ sNbvXp IbäWw. At]£m \S]SnIÄ ]qÀ¯nbmbm e`n¡p¶ B]vfnt¡j³ \\v]À Ipdn¨p hbv¡Ww. ]qcn¸n¨ At]£bpsS cWvSv {]n³du«pIsfSp¯v H¶v kzbw km£ys¸Sp¯nb ]mkvt]mÀ«v sskkv t^mt«m H«n¨v FkvFkvFÂkn kÀ«n^n¡äv, ¹kvSp kÀ«n^n¡äv, amÀ¡v enÌpIfpsS tIm¸n F¶nh KkäUv Hm^oksds¡mWvSv km£ys¸Sp¯n At]£bvs¡m¸w Abbv¡Ww. ]co£bv¡p £Wn¡s¸«m cWvSmas¯ tIm¸n lmPcm¡Ww. Hm¬sse³ At]£ kzoIcn¡p¶ Ahkm\ XobXn P\phcn cWvSv.