ടെറിട്ടോറിയൽ ആർമിയിൽ ഓഫീസർ
sSdnt«mdnb BÀanbn Hm^okÀ XkvXnIbn At]£ £Wn¨p. \nehn tPmenbpÅhÀ¡pw BtcmKyhm³amcmb hnapà`S³amÀ¡pw At]£n¡mhp¶XmWv. kz´ambn hcpam\w DÅhÀam{Xw At]£n¨mÂaXn.

Htc kabw ssk\nI\mbpw knhnenb\mbpw cmPys¯tkhn¡mw F¶pÅXmWv sSdnt«mdnb BÀanbpsS {]tXyIX. e^vä\âv XkvXnIbnembncn¡pw BZy\nba\w. ]pcpj³amÀ am{Xw At]£n¨mÂaXnbmIpw.

tbmKyXþ _ncpZw, kÀ¡mÀ/ AÀ[kÀ¡mÀ/kzImcyØm]\§fn tPmensN¿p¶hÀ¡pw hym]mcnIÄ¡pw sXmgnÂkwcw`IÀ¡pw hnapà`S³amÀ¡pw At]£n¡mw. \nehn t]meokv AÀ[ssk\nI hn`mKw F¶nhbn tPmensN¿p¶hÀ¡v At]£n¡m\mhnÃ.
{]mbwþ 2016 Unkw_À 31 \v 18 \pw 42 \pw at[y.

Fgp¯p]co£, A`napJw F¶nhbpsS ASnØm\¯nembncn¡pw sXcsªSp¸v.
s^{_phcn 9 \v Bbncn¡pw Fgp¯p]co£. D]\ymkcN\, kaImeo\w, s]mXphnÚm\w F¶nhbnÂ\n¶pÅ tNmZy§Ä klnXw H_vPÎohv ssS¸mbncn¡pw Fgp¯p]co£. tIcf¯nÂ\n¶pÅ At]£IÀ¡v _mwKfqcnembncn¡pw Fgp¯p]co£.

At]£nt¡WvShn[wþ www.indianarmy.nic.in F¶ sh_vsskänÂ\n¶v At]£mt^mw Uu¬temUv sNbvsXSp¯v D]tbmKn¡mhp¶XmWv. cWvSv ]mkvt]mÀ«v sskkv t^mt«mbpw tbmKyXIÄsXfnbn¡p¶ kÀ«n^n¡äv. tPmen sN¿p¶Xv sXfnbn¡p¶ kÀ«n^n¡äpw At]£bvs¡m¸w hbv¡Ww. kz´w taÂhnemkw FgpXn 12 cq]bpsS Ìm¼v H«n¨ cWvSv IhdpIfpw At]£bvs¡m¸w Abbv¡pI.

At]£ Abbvt¡WvS hnemkwþ Commander, TA Group, Head Quarters Southern Command, Pune1. hnÚm]\w sshImsX {]kn²oIcn¡pw.
sh_vsskäv www.indianarmy.nic.in