വിജയാ ബാങ്കിൽ പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർ
s]mXptaJem _m¦mb hnPb_m¦n s{]mt_jWdn amt\PÀ skIyqcnän, s{]mt_jWdn amt\PÀ cmPy`mj, s]mt_jWdn amt\PÀtem F¶o XkvXnIIfnse 44 HgnhpIfnte¡v At]£ £Wn¨p.

s{]mt_jWdn amt\PÀ (skIyqcnän) 20 Hgnhv.
tbmKyX AwKoIrX kÀhIemimebnÂ\n¶v _ncpZw.
s{]mt_jWdn amt\PÀ(cmPy`mj) 10 Hgnhv.
tbmKyX cmPy`mj XkvXnIbn lnµnbn _ncpZm\´c_ncpZw. _ncpZXe¯n Cw¥ojv ]Tn¨ncn¡Ww. _ncpZXe¯n lnµnbpw Cw¥ojpw ]Tn¨v kwkvIrX¯n _ncpZm\´c_ncpZw t\Snbhscbpw ]cnKWn¡pw.
s{]mt_jWdn amt\PÀ (tem) 14 Hgnhv.
tbmKyX FÂFÂ_n _ncpZhpw Bhiyamb ]cnNbhpw DWvSmbncn¡pw.
{]mbw skIyqcnän amt\PÀ XkvXnIbn 20 45 hbkv. aäp XkvXnIIÄ¡p 20 35 hbkv. 2016 \hw_À H¶v ASnØm\am¡nbmW v{]mbw IW¡m¡p¶Xv. Fkvvkn, FkvSn hn`mK¡mÀ¡v A©pw H_nkn hn`mK¡mÀ¡v aq¶pw hnIemwKÀ¡v ]¯pw hÀjw DbÀ¶ {]mb¯n Cfhv e`n¡pw.

sXcsªSp¸v Fgp¯p]co£bpsSbpw C³dÀhyqhn³sdbpw ASnØm\¯nemWv sXcsªSp¸v.
At]£m ^okv Fkvvkn, FkvSn hn`mK¡mÀ¡v 100 cq]bmWv At]£m ^okv. aäpÅhÀ 600 cq] At]£m ^okmbn ASbv¡Ww.

At]£nt¡WvS hn[w www.vijayabank.com F¶ sh_vsskäneqsS Hm¬sse\mbn At]£ kaÀ¸n¡Ww. Hm¬sse³ cPnkvt{Sj\p tijw At]£mt^man³sd {]n³du«v FSp¯v ]qcn¸n¨v Bhiyamb tcJIÄ klnXw Xmsg¡mWp¶ hnemk¯n Abbv¡pI. At]£n¡p¶ Ihdn\p ]pd¯v Application for the post for probationary Manager......F¶v tcJs¸Sp¯Ww.
At]£ Abbvt¡WvS hnemkw Vijaya Bank, Post Box No 5136, GPO, Bangalore 560 001.
Hm¬sse³ At]£ kzoIcn¡p¶ Ahkm\ XobXn P\phcn H\v]Xv.
{]n³du«v e`nt¡WvS Ahkm\ XobXn P\phcn 16.