പ്രിന്‍ററുകള്‍ ആവശ്യമുണ്ട്
Saturday, January 23, 2021 11:11 PM IST
കൊല്ലം: ജില്ലയിലെ വിവിധ കോട തികളിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിവിധോദ്ദേശ പ്രിന്ററുകള്‍ ആവശ്യമുണ്ട്. വിശദ വിവരങ്ങള്‍ https: //districts.ecourts. gov.in/kollam സൈറ്റിലും 0474-2794536 നമ്പരിലും ലഭിക്കും.