കുമാരസ്വാമി വീണു, യെദിയൂരപ്പയ്ക്കു മുന്നിലും അട്ടിമറി ഭീഷണി?