ഉപയോക്താക്കളെ പിഴിയാന്‍ വീണ്ടും എസ്ബിഐ, മിനിമം ബാലന്‍സ് കുറച്ചു, കുറഞ്ഞ ബാലന്‍സിനും പിഴ
ഉപയോക്താക്കളെ പിഴിയാന്‍ വീണ്ടും എസ്ബിഐ, മിനിമം ബാലന്‍സ് കുറച്ചു, കുറഞ്ഞ ബാലന്‍സിനുള്ള പിഴയ്ക്കു പുറമെ എടിഎം ഉപയോഗത്തിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്.