പെണ്‍വാണിഭ ബിസിനസിലെ ലേഡി ഡോണ്‍! തൃശ്ശൂരില്‍ പെണ്‍വാണിഭക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കീഴടങ്ങിയ സീമയുടെ കഥ
പെണ്‍വാണിഭ ബിസിനസിലെ ലേഡി ഡോണ്‍! ബിസിനസ് കൊഴുത്തു; സീമ തന്റെ രൂപത്തിലും മാറ്റം വരുത്തി; ഒപ്പം അംഗരക്ഷകരും; സീമയുടെ പണത്തിന് മേല്‍ പരുന്തും പറക്കില്ലെന്നാണ് ചൊല്ല്. തൃശ്ശൂരില്‍ പെണ്‍വാണിഭക്കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കീഴടങ്ങിയ സീമയുടെ കഥ ഇങ്ങനെ: