വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിലെ സംശയങ്ങള്‍ ദുരീകരിക്കപ്പെടണം: കെ.വി. തോമസ്