പ്രായത്തിലല്ല, ധൈര്യത്തിലാണ് കാര്യം! വിഡിയോ കണ്ടു നോക്കൂ!
ചെരുപ്പും പ്ലാസ്റ്റിക് കസേരയും ഉപയോഗിച്ചു ആയുധധാരികളായ കള്ളന്‍മാരെ തുരത്തിയോടിച്ച വൃദ്ധ ദമ്പതികളുടെ ധീരത കണ്ടോ?