സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും കോഹ് ലി നമ്പര്‍ 1, സച്ചിനെ പിന്തള്ളി
സച്ചിനെയും ധോണിയെയും പിന്തള്ളി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും കോഹ് ലി നമ്പര്‍ 1.