കെഎം മാണി സാറിന്റെ സംസ്‌ക്കാര ശുശ്രുഷ വീട്ടിൽ ആരംഭിച്ചു