എച്ച്1 എന്‍1 പകരാതിരിക്കാന്‍!
തൂവാലയില്ലെങ്കില്‍ എവിടേക്കു തുമ്മാം? എച്ച്1എന്‍1 പടരാതിരിക്കാന്‍ ഈ കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കാം?