2008 ആവര്‍ത്തിക്കാന്‍ കോലി, കണക്കുതീര്‍ക്കാന്‍ വില്യംസണ്‍!
2008 ആവര്‍ത്തിക്കാന്‍ കോലി, കണക്കുതീര്‍ക്കാന്‍ വില്യംസണ്‍! ഇന്ത്യ-സെമി പോരാട്ടത്തിനു പിന്നിലൊരു തനിയാവര്‍ത്തനം