മാര്‍പ്പാപ്പയെ കാണാന്‍ പോകുമ്പോള്‍ ഈ കാര്യങ്ങള്‍ ശ്രദ്ധിക്കാം