സ്‌നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചാല്‍ പെണ്‍കോന്തനാകുമോ? പുത്തന്‍പുരയ്ക്കലച്ചന്‍ പറയുന്നതു കേള്‍ക്കൂ...
ഒരു നല്ല ഭര്‍ത്താവിനു വേണ്ട അഞ്ച് യോഗ്യതകള്‍ എന്തൊക്കെയെന്ന് പുത്തന്‍പുരയ്ക്കലച്ചന്‍ പറയുന്നു.