Home   | Editorial   | Leader Page Article   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Sports News |
F³FkvFkv tImfPn\v Cc«¡ncoSw
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
tIm«bw: AXnc¼pgbn \S¡p¶ FwPn bqWnthgvknän t_mÄ_mUvan⬠Nm¼y³jn¸n N§\mticn F³FkvFkv tImfPn\v Cc«¡ncoSw. B¬Ip«nIfpsS hn`mK¯n ]dhqÀ amey¦c FkvF³Fw tImfPns\bpw (27þ29, 29þ17, 29þ15)s]¬Ip«nIfpsS hn`mK¯n DghqÀ skâv kväo^³kv tImfPns\bpw(29þ11,29þ15) ]cmPbs¸Sp¯nbmWv F³FkvFkv Cc«¡ncoSw t\SnbXv.


sNss¶sb Ii¡n cmPØm\v A©mw Pbw
t{]wIpamdn\v A´mcmjv{S saUÂ
apwss_¡v BZyPbw
Ncn{XsagpXn _w¥mtZiv
C´y³ h\nXIÄ Xnf§p¶p: ssk\
H¶mw dm¦v \ne\nÀ¯m³ ITn\m[zm\w sN¿pw: km\nb
t_ I¸v tlm¡n: C´y³ h\nXIÄ GgmaXv
sNÂkn¡pw knän¡pw Pbw
bpFkvSn sS¶okv SqÀWsaâv \msf apXÂ
sdmWmÄtUmbv¡p dn¡mÀUv; dben\p Pbw
F^vF I¸v: BgvkW þB̬ hnà ss^\Â
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.