Home   | Editorial   | Leader Page Article   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Sports News |
F³FkvFkv tImfPn\v Cc«¡ncoSw
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
tIm«bw: AXnc¼pgbn \S¡p¶ FwPn bqWnthgvknän t_mÄ_mUvan⬠Nm¼y³jn¸n N§\mticn F³FkvFkv tImfPn\v Cc«¡ncoSw. B¬Ip«nIfpsS hn`mK¯n ]dhqÀ amey¦c FkvF³Fw tImfPns\bpw (27þ29, 29þ17, 29þ15)s]¬Ip«nIfpsS hn`mK¯n DghqÀ skâv kväo^³kv tImfPns\bpw(29þ11,29þ15) ]cmPbs¸Sp¯nbmWv F³FkvFkv Cc«¡ncoSw t\SnbXv.


t[mWn Xpgªv C´y
Ifn IW¡nÂ
]mIv ]S Z£nWm{^n¡bvs¡Xntc
{InIv C³t^m GIZn\ {In¡äÀ: k¨n\pw t[mWnbpw ]«nIbnÂ
]mUnÃmsX t[mWn
{ioe¦bv¡p ]cn¡v
tZiob sKbnwkv: saUÂ tPXm¡sf C¶v BZcn¡pw
ssk\ s\lvhmÄ IzmÀ«dnÂ
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.