Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Sports News |
F³FkvFkv tImfPn\v Cc«¡ncoSw
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
tIm«bw: AXnc¼pgbn \S¡p¶ FwPn bqWnthgvknän t_mÄ_mUvan⬠Nm¼y³jn¸n N§\mticn F³FkvFkv tImfPn\v Cc«¡ncoSw. B¬Ip«nIfpsS hn`mK¯n ]dhqÀ amey¦c FkvF³Fw tImfPns\bpw (27þ29, 29þ17, 29þ15)s]¬Ip«nIfpsS hn`mK¯n DghqÀ skâv kväo^³kv tImfPns\bpw(29þ11,29þ15) ]cmPbs¸Sp¯nbmWv F³FkvFkv Cc«¡ncoSw t\SnbXv.


Xncn¨phchn\p am©ÌÀ bpssWäUv
PqWnbÀ C´y¡p hnPbw
kRvPp hoWvSpw C´y F SoanÂ
kvs]j Hfn¼nIvkv : tIcf¯n\p Ncn{Xt\«w
\Zmepw `q]XnbpsS sS¶okv eoKnte¡v
_¡³t_mhdpsS aI³ sÌ^m³ A´cn¨p
s]¸ns\ ]nSn¡m³ knän 100 aney¬ ]uWvSpambn
C´y FbpsS tXmÂhn 10 hn¡än\v
km\nbbv¡p tJÂcXv\ in]mÀi
tSm¡ntbm Hfn¼nIvkv 2020: temtKm ASn¨pamänbsX¶v
kmbn ^pSvt_mÄ: tIcf¯n\p hnPbw
\Zm ss^\enÂ
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.