Home   | Editorial   | Leader Page Article   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Sports News |
F³FkvFkv tImfPn\v Cc«¡ncoSw
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
tIm«bw: AXnc¼pgbn \S¡p¶ FwPn bqWnthgvknän t_mÄ_mUvan⬠Nm¼y³jn¸n N§\mticn F³FkvFkv tImfPn\v Cc«¡ncoSw. B¬Ip«nIfpsS hn`mK¯n ]dhqÀ amey¦c FkvF³Fw tImfPns\bpw (27þ29, 29þ17, 29þ15)s]¬Ip«nIfpsS hn`mK¯n DghqÀ skâv kväo^³kv tImfPns\bpw(29þ11,29þ15) ]cmPbs¸Sp¯nbmWv F³FkvFkv Cc«¡ncoSw t\SnbXv.


tIcf¯n\v C©pdn tjm¡v
kz]v\w hoWpSªp
Kmednbn k¨n³ kIpSpw_w
apJya{´n A`n\µn¨p
ssk\bpw {ioIm´pw skanbn ]pd¯v
IogS§Â \ncp]m[nIw; C´y³ tXmÂhn \mephn¡än\v
Z£nWm{^n¡bv¡p h¼³ Pbw
Ip¡ns\ Hgnhm¡n
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.