Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Sports News |
F³FkvFkv tImfPn\v Cc«¡ncoSw
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
tIm«bw: AXnc¼pgbn \S¡p¶ FwPn bqWnthgvknän t_mÄ_mUvan⬠Nm¼y³jn¸n N§\mticn F³FkvFkv tImfPn\v Cc«¡ncoSw. B¬Ip«nIfpsS hn`mK¯n ]dhqÀ amey¦c FkvF³Fw tImfPns\bpw (27þ29, 29þ17, 29þ15)s]¬Ip«nIfpsS hn`mK¯n DghqÀ skâv kväo^³kv tImfPns\bpw(29þ11,29þ15) ]cmPbs¸Sp¯nbmWv F³FkvFkv Cc«¡ncoSw t\SnbXv.


B©tem«nsb ]pd¯m¡n; _\näkv dbensâ ]pXnb ]cnioeI\mtb¡pw
s{ShÀ s_bvenkv Cw¥WvSv tIm¨v
hoWvSpw acp¶Sn? C´y³ AXveänIvkv Bi¦bnÂ
BÀs¡ms¡tbmthWvSn Hcp skeIvj³ {SbÂkv
dnb tZiob Soanse¯n; C\n ]Ww IsWvS¯m³ s\t«m«w
{^mss©knIÄ¡p ss]k hkqÂ
{^©v Hm¸¬: \ZmÂ, s^dÀ cWvSmwduWvSnÂ
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.