Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Sports News |
F³FkvFkv tImfPn\v Cc«¡ncoSw
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
tIm«bw: AXnc¼pgbn \S¡p¶ FwPn bqWnthgvknän t_mÄ_mUvan⬠Nm¼y³jn¸n N§\mticn F³FkvFkv tImfPn\v Cc«¡ncoSw. B¬Ip«nIfpsS hn`mK¯n ]dhqÀ amey¦c FkvF³Fw tImfPns\bpw (27þ29, 29þ17, 29þ15)s]¬Ip«nIfpsS hn`mK¯n DghqÀ skâv kväo^³kv tImfPns\bpw(29þ11,29þ15) ]cmPbs¸Sp¯nbmWv F³FkvFkv Cc«¡ncoSw t\SnbXv.


Nnen¡p Ncn{X IncoSw
IncoSw \ãs¸« cmPIpamc³
ASp¯ hÀjhpw tIm¸
Nnen Bcm[IÀ saknbpsS IpSpw_s¯ B{Ian¨p
Un acnbbpsS ]cn¡v am©Ìdn\pw Xncn¨Sn
kz]v\w bmYmÀYyambn: {_mthm
h\nXm temII¸v; Cw¥WvSn\p aq¶mw Øm\w
Bcm[IÀ¡p Ifnbm¡Â BtLmjw
C\n tKmÄUv I¸v
tlm¡n thÄUv eoKv: C´y¡p \memw Øm\w
e¦ ]nSnapdp¡p¶p
Up¹nkn Xnf§n; ISphIÄ hoWp
Ak^m ]hen\p anI¨ kabw
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.