Home   | Editorial   | Leader Page Article   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Business News |
dneb³kv tIman t^kv_p¡v sak©À ¹m³
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
apwss_: PnFkvFw samss_Â D]tbmIvXm¡Ä¡p dneb³kv IayqWnt¡j³ {]os]bvUv t^kv_p¡v sak©À ¹m³ \ÂIpw. 16 cq]bv¡v Hcpamkw t^kv_p¡v D]tbmKn¡m³ CXneqsS Ahkcw e`n¡pw. Hcpamkw Ignªmepw A¬k_vkvss{I_v sN¿p¶Xphsc ¹m³ X\nsb ]pXp¡ns¡mWvSncn¡pw.
IpcpapfIv DWÀhv \ne\nÀ¯n; {]Xo£tbmsS Ge¡m hn]Wn
sIFwF kwLSn¸n¡p¶ skan\mÀ F«n\v
kqNnIbn XIÀ¨ XpScp¶p
\nIpXn do^WvSv: hymP CþsabnepIsf kq£n¡pI
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.