Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Business News |
dneb³kv tIman t^kv_p¡v sak©À ¹m³
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
apwss_: PnFkvFw samss_Â D]tbmIvXm¡Ä¡p dneb³kv IayqWnt¡j³ {]os]bvUv t^kv_p¡v sak©À ¹m³ \ÂIpw. 16 cq]bv¡v Hcpamkw t^kv_p¡v D]tbmKn¡m³ CXneqsS Ahkcw e`n¡pw. Hcpamkw Ignªmepw A¬k_vkvss{I_v sN¿p¶Xphsc ¹m³ X\nsb ]pXp¡ns¡mWvSncn¡pw.
`£ykpc£bpsS Imemh[n \o«n\ÂInsöv tI{µw
]pXnb sjhÀse F³tPmbv hn]WnbnÂ
F¨vUnF^vkn sse^v DZbv AhXcn¸n¨p
{]hÀ¯\ anIhn s^Ud _m¦v
hÃmÀ]mS¯v C³sIÂ IsWvSbv\À tijn hÀ[n¸n¡p¶p
ssSKÀFbÀ \nc¡n 50 iXam\w Ingnhv
tamhn Pn½nsâ {^ntKäv k¬ ¥mkv hn]WnbnÂ
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.