Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to Business News |
dneb³kv tIman t^kv_p¡v sak©À ¹m³
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
apwss_: PnFkvFw samss_Â D]tbmIvXm¡Ä¡p dneb³kv IayqWnt¡j³ {]os]bvUv t^kv_p¡v sak©À ¹m³ \ÂIpw. 16 cq]bv¡v Hcpamkw t^kv_p¡v D]tbmKn¡m³ CXneqsS Ahkcw e`n¡pw. Hcpamkw Ignªmepw A¬k_vkvss{I_v sN¿p¶Xphsc ¹m³ X\nsb ]pXp¡ns¡mWvSncn¡pw.
hntZi\mWy tiJc¯n CSnhv
hntZi hym]mc \bw IbäpaXn taJebn hn¹hIcamb amäapWvSm¡pw: Un.sI. knwKv
4,999 cq]bv¡v hn³tUmkv Sm_vseäpambn ssat{Imtkm^vävþsF_mÄ kJyw
Akäv k^bÀ saKm tlmw FIvkvt]m C¶papXÂ
sk³skIvkpw \n^vänbpw DbÀ¶p
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.