സ്‌നേഹപൂര്‍വമായ ഉള്‍ക്കൊള്ളല്‍
സ്‌നേഹപൂര്‍വമായ ഉള്‍ക്കൊള്ളല്‍