Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to International News |
A\mY{Klw IsWvS¯n
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
eWvS³: `qanbnÂ\n¶v \qdp {]ImihÀjw AIse AeªpXncnbp¶ A\mY {Klw imkv{XÚÀ IsWvS¯n. Cu {Klw kz´w kucbqY¯nÂ\n¶p ]pd¯pIS¶v kzX{´ambn hnlcn¡pIbmsW¶p IcpXs¸Sp¶p. kqcy\nÃm¯ A\mY {Kl§Ä [mcmfapsWvS¶ \nKa\w iàns¸Sp¯p¶XmWv ]pXnb {Kl¯nsâ IsWvS¯Â.


{Ko¡v P\lnXw Im¯v bqtdm¸v
kndnbbn ]Ånbn B{IaWw: 25 Xo{hhmZnIÄ sImÃs¸«p
{_n«ojv IpSpw_wsFFkn tNÀ¶p
Km\nbpsS t\man\n thsWvS¶v A^vKm³ ]mÀesaâv
SpWojybn ASnb´cmhØ
ssN\: Hmlcn hnebnSnhv amäm³ Xo{h \S]Sn
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.