Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to International News |
A\mY{Klw IsWvS¯n
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
eWvS³: `qanbnÂ\n¶v \qdp {]ImihÀjw AIse AeªpXncnbp¶ A\mY {Klw imkv{XÚÀ IsWvS¯n. Cu {Klw kz´w kucbqY¯nÂ\n¶p ]pd¯pIS¶v kzX{´ambn hnlcn¡pIbmsW¶p IcpXs¸Sp¶p. kqcy\nÃm¯ A\mY {Kl§Ä [mcmfapsWvS¶ \nKa\w iàns¸Sp¯p¶XmWv ]pXnb {Kl¯nsâ IsWvS¯Â.


lqÌWn {]fbw; I\¯ \miw
damZnbnepw ]Âaodbnepw sFFkns\Xntc B{IaWw
ImÂ\qämWvSmbn Snhn ]cn]mSnIÄ ImWp¶nÃ: amÀ]m¸
ss{IkvXhsc B{Ian¨ tIkn ]m¡nØm\n 40 t]À AdÌnÂ
ssN\bn hr²aµnc¯n\p Xo]nSn¨v 38 acWw
26 A^vKm³ `S·msc Xmen_m³ h[n¨p
`oIc{]hÀ¯\w: 14Imc\p XShpin£
kznkv_m¦v \nt£]w: bmjv _nÀf DÄs¸sS A©v C´y¡mÀ ]«nIbnÂ
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.