Home   | Editorial   | Leader Page Article   | Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to International News |
A\mY{Klw IsWvS¯n
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
eWvS³: `qanbnÂ\n¶v \qdp {]ImihÀjw AIse AeªpXncnbp¶ A\mY {Klw imkv{XÚÀ IsWvS¯n. Cu {Klw kz´w kucbqY¯nÂ\n¶p ]pd¯pIS¶v kzX{´ambn hnlcn¡pIbmsW¶p IcpXs¸Sp¶p. kqcy\nÃm¯ A\mY {Kl§Ä [mcmfapsWvS¶ \nKa\w iàns¸Sp¯p¶XmWv ]pXnb {Kl¯nsâ IsWvS¯Â.


hnam\m]ISw; lmcnk¬ t^mÀUv AZv`pXIcambn c£s¸«p
\n{aZnse Ncn{Xtijn¸pIÄ sFFkv \in¸n¨p
tamZnbpsS kµÀi\¯n\p apt¶mSnbmbn kpja kzcmPv {ioe¦bnÂ
CâÀs\änse kzm[o\apÅ 30 hyànIfn \tc{µ tamZnbpw
Aw_mkUsd B{Ian¨bmfnsâ D¯c sImdnb³ kµÀi\w At\zjn¡pw
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.