Home   | Editorial   | Latest News  |  Local News   | Kerala   | National   | International   | Business   | Sports   | Obituary   | NRI News   | Big Screen   | Health
| Back to International News |
A\mY{Klw IsWvS¯n
Inform Friends Click here for detailed news of all items Print this Page
eWvS³: `qanbnÂ\n¶v \qdp {]ImihÀjw AIse AeªpXncnbp¶ A\mY {Klw imkv{XÚÀ IsWvS¯n. Cu {Klw kz´w kucbqY¯nÂ\n¶p ]pd¯pIS¶v kzX{´ambn hnlcn¡pIbmsW¶p IcpXs¸Sp¶p. kqcy\nÃm¯ A\mY {Kl§Ä [mcmfapsWvS¶ \nKa\w iàns¸Sp¯p¶XmWv ]pXnb {Kl¯nsâ IsWvS¯Â.


shÅs¸m¡w: aym³adn ASnb´cmhØ
emZsâ ktlmZcnbpw cWvSm\½bpw hnam\m]IS¯n acn¨p
_nävtImbn³ FIvkvtN©v kmcYn AdÌnÂ
\nt£] hnZKv[³ sPtdmw tImÄ_ÀKv \ncymX\mbn
Ft_mf hmIvkn³ hnPbIcw
Hm¬sse³ ]WanS]mSpIÄ¡v ssN\bn \nb{´Ww hcp¶p
Iemansâ \ncymW¯n _m³ In aq¬ A\ptimNn¨p
Copyright @ 2015 , Rashtra Deepika Ltd.