Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
_w¥mtZin Aán_m[: 11 acWw


 Posted Date : 18 November 2012

[m¡: _w¥mtZiv XeØm\amb [m¡bnse tNcn {]tZi¯pWvSmb Xo]nSp¯¯n 11 t]À acn¨p. \nch[n t]À¡v s]mÅteäp. apl½Zv]pÀ taJebnse _u _kmÀ tNcnbnemWp Xo]nSn¯w. acn¨hcn Bdp kv{XoIfpw Hcp Ip«nbpw DÄs¸Sp¶pWvSv. acWkJy Dbcpsa¶mWv dnt¸mÀ«v.

]peÀs¨ aq¶n\mWv Xo]nSp¯apWvSmbXv. Xo]nSp¯¯n \nch[n IpSnepIÄ I¯n\in¨p. sXmgnemfnIÄ Xmakn¡p¶ taJebnemWv A]ISw. Xo]nSp¯¯nsâ ImcWw Adnhmbn«nÃ. kw`hs¯¡pdn¨v At\zjWw Bcw`n¨p. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.