Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
sXmgnehkc§Ä¡v ]eniclnXhmbv]: sI.Fw. amWn


 Posted Date : 30 December 2012

tImXawKew: kwØm\¯v A`yØhnZycmb sNdp¸¡mÀ¡v sXmgnehkc§Ä krjvSn¡m³ ]eni clnX hmbv] e`yam¡m\pÅ {_lXv ]²Xn kwØm\ kÀ¡mÀ BhnjvIcn¨Xmbn a{´n sI.Fw amWn. tIcf tIm¬{Kkv þFw \ntbmPIaÞew I½nän tImXawKe¯v a{´n sI.Fw amWn¡pw tPmbn G{_lmw Fw]n¡pw \ÂInb kzoIcW¯n {]kwKn¡pIbmbncp¶p At±lw. A`yØ hnZycmb A©pt]À¡v skmsskän cq]oIcn¨v sXmgn kwcw`§Ä XpS§m³ 20 e£w cq] hscbpw hyàn¡v \mep e£w cq]hscbpw ]eni clnX hmbv] \ÂIpsa¶pw a{´n ]dªp. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.