Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
XpÀ¡n bpFkv Fw_knbn kvt^mS\w; cWvSp acWw


 Posted Date : 1 February 2013

A¦md: XpÀ¡n bpFkv Fw_knbnepWvSmb kvt^mS\¯n NmthÀ DÄs¸sS cWvSp t]À sImÃs¸«p. XeØm\amb A¦mdbnse Fw_knbpsS {]thi\IhmS¯n sh¨v NmthÀ s]m«ns¯dn¡pIbmbncp¶p. {]thi\IhmS¯n Uyq«nbnepWvSmbncp¶ kpc£m Poh\¡mc\mWv sImÃs¸« HcmÄ. {]mtZinI kabw D¨bv¡v 1.15 \mbncp¶p kvt^mS\w. Hcp XpÀ¡n kztZinbmb kv{Xo¡v ]cnt¡än«pWvSv. PÀa\n, {^m³kv XpS§nb \nch[n cmPy§fpsS Fw_knIÄ¡v kao]amWv bpFkv Fw_knbpw {]hÀ¯n¡p¶Xv. B{IaW¯nsâ D¯chmZnXzw Bcpw GsäSp¯n«nÃ. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.