Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
CuPn]vän {]knUânsâ sIm«mc¯n\p kao]w kwLÀjw; Hcp acWw


 Posted Date : 2 February 2013

Ibvtdm: CuPn]vän {]knUâv apl½Zv apÀknbpsS sIm«mc¯n\p kao]w `cWIqS¯ns\Xntc {]Xntj[w kwLSn¸n¡p¶hcpw t]meokpw X½n Gäpap«n. Iem]ImcnIsf t\cnSm³ t]meokv I®oÀ hmXIw {]tbmKn¨p. kwLÀj¯n HcmÄ acn¨p. 50 t]À¡p ]cnt¡äp. apÀkn A[nImcsamgnbWsa¶mhiys¸«mWv Ct¸mgs¯ {]t£m`w. apÀkn asämcp tlmkv\n ap_md¡msW¶pw {]t£m`IÀ Btcm]n¨p. kwLÀjs¯ t\cnSp¶Xn\mbn an¡ \Kc§fnepw kÀ¡mÀ IÀ^yq {]Jym]ns¨¦nepw AXp hIhbv¡msXbmWv Bbnc§Ä sXcphnend§p¶Xv. Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.