Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health




UÂlnbn h³ Xo]nSp¯w


 Posted Date : 28 February 2013

\yqUÂln: hS¡³ UÂlnbnse kmZmÀ _kmdn h³ Xo]nSp¯w. A]IS¯n BÀ¡pw ]cnt¡än«nÃ. sshIo«v 7.40 HmsSbmWv Xo]nSp¯apWvSmbXv. 20 Aánia\ tk\ bqWnäpIÄ F¯nbmWv Xo \nb{´W hnt[bam¡nbXv. kmZmÀ _kmdnse H¶mw \nebnemWv BZyw Xo]nSp¯apWvSmbXv. sI«nS¯n\pÅn Bcpw IpSp§nbn«nsömWv \nKa\w. Xo]nSp¯¯nsâ ImcWw Adnhmbn«nÃ.



 






Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.