Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
_m Xm¡dsb A\pkvacn¨v kn\namtemIhpw


 Posted Date : 18 November 2012

\yqUÂln: A´cn¨ inhtk\ t\Xmhv _m Xm¡sdbv¡v kn\nam temI¯p \n¶pw A\ptimN\ {]hmlw. Xangv kq¸À ÌmÀ cP\nIm´v, t_mfnhpUv Xmc§fmb AanXm`v _¨³, A`ntjIv _¨³, eXm at¦jvIÀ, APbv tZhvK¬ XpS§nbhÀ A\ptimN\w tcJs¸Sp¯n.

Xm¡sd X\n¡v ]nXmhn\v Xpey\mbncp¶psh¶v kq¸À ÌmÀ cP\nIm´v ]dªp. Xm¡sdbpsS IpSpw_¯nsâ ZpJ¯n Xm\pw ]¦ptNcp¶psh¶pw cP\nIm´v ]dªp. Xm¡sdbpsS acW¯n t_mfnhpUv Xmcw AanXm`v _¨\pw A\ptimN\w tcJs¸Sp¯n. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.