Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
kam[m\¯n\p ]mIv tk\bpsS ]n´pW: apjmd^v


 Posted Date : 18 November 2012

\yqUÂln: C´ybpambn kam[m\w Øm]n¡m³ ]m¡nØm³ tk\bpsS ]qÀW ]n´pWbpsWvS¶p ap³ {]knUâv ]Àthkv apjmdm^v. aqeImcWamb ImjvaoÀ hnjbw ]cnlcnt¡WvSXpsWvS¶p lnµpØm³ ssSwknsâ eoUÀjn]v D¨tImSnbn At±lw Iq«nt¨À¯p. aXXo{hhmZ¯n\p ImcWw ImjvaoÀ hnjbamWv. ]Sn]Snbmbn {]iv\§Ä ]cnlcn¡p¶Xn\p ]Icw Hä¯hW XoÀ¸m¡Â kao]\w kzoIcn¡Ww. Ccp cmPy§fnsebpw km¼¯nI kmaqlnI hnIk\¯n\v {]iv\]cnlmcw AXymhiyamsW¶v apjmdm^v ]dªp. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.