Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
IÀWmSIbn hml\m]IS¯n aq¶p aebmfnIÄ acn¨p


 Posted Date : 26 December 2012

sIm¨n: IÀWmSIbn hml\m]IS¯n aq¶p aebmfnIÄ acn¨p. KpWvSÂt]«n\Sp¯v _¦lÅnbn cmhnse Ggcbv¡mbncp¶p A]ISw. Beph kztZinIfmb cmPohv(48), Bi(40), BcXn(15) F¶nhcmWv acn¨Xv. cmPohnsâ aIÄ BXncsb KpcpXcmhØbn Bip]{Xnbn {]thin¸n¨ncn¡pIbmWv. A]IS¯n 10 t]À¡p IqSn ]cnt¡än«pWvSv. ssakqcn \n¶pw Bephbnte¡v hcnIbmbncp¶ amcpXn kzn^vävImÀ FXntc h¶ Smämkptambpambn Iq«nbnSn¡pIbmbncp¶p. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.