Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
aAZ\nbpsS BtcmKy\ne ]cntim[n¡m³ A©wK I½änsb \ntbmKn¨p


 Posted Date : 26 December 2012

Xncph\´]pcw: aAZ\nbpsS BtcmKy\ne ]cntim[n¡m³ hnZKv[ tUmIvSÀamÀ AS§p¶ A©wK I½änsb \ntbmKn¨p. aAZ\nbpsS BtcmKyØnXnsb¡pdn¨v IÀWmSI kÀ¡mÀ \ÂInb dnt¸mÀ«v kwLw ]cntim[n¡pw. apJya{´nbmWv Xncph\´]pc¯v C¡mcyw Adnbn¨Xv. C¡mcy¯n kwØm\ kÀ¡mcn\v ]cnanXnIfpWvsS¶pw ]cnanXn¡pÅn \n¶v sN¿mhp¶sXÃmw sN¿psa¶pw apJya{´n ]dªp. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.