Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
_n_nkn \hXn \ndhnÂ


 Posted Date : 15 November 2012

eWvS³: hnizmkyXbpsS {]XoIambn Hcn¡Â hnebncp¯s¸«ncp¶ {_n«ojv t{_mUvImÌnwKv tImÀ]tdj³ tdUntbm {]t£]Ww Bcw`n¨n«v C¶se 90 hÀjw XnIªp.

1922 \hw_À 14\v sshIn«v Bdn\mbncp¶p BZy tdUntbm {]t£]Ww. eWvS\nse Hcp s{Sbn³ sImÅbmbncp¶p BZy hmÀ¯. AXp hmbn¨Xv t{]m{Kmw UbdIvSÀ BÀXÀ _tdmkv. _n_nknbn A¶v BsI DWvSmbncp¶ \mep tPmen¡mcn Hcmfmbncp¶p _tdmkv. s]mXp^WvSn {]hÀ¯n¡p¶ _n_nknbn C¶v 23,000 tPmen¡mÀ DsWvS¶v I¼\n AhImis¸Sp¶p. temIhym]Iambn 24tImSnt¸À _n_nknbpsS t{imXm¡fmbpWvSv. _n_nknbpsS hnizmkyX Gähpa[nIw tNmZyw sN¿¸« kab¯mWv \hXn BtLmjsa¶Xv {it²bamWv. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.