Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
t\¸mfn\v ]camh[n klmb§Ä \ÂIpsa¶v cmjv{S]Xn


 Posted Date : 26 December 2012

\yqUÂln: AbÂcmPyamb t\¸mfnsâ kmaqlyþkm¼¯nI hnIk\¯n\v C´ybpsS `mK¯p\n¶pw ]camh[n klmb§Ä XpSÀ¶pw \ÂIpsa¶v cmjv{S]Xn {]Wm_v apJÀPn. C´y kµÀin¡p¶ t\¸mÄ {]knUâv dmw _c¬ bmZhn\v cm{ã]Xn`h\n \ÂInb kzoIcW¯n kwkmcn¡pIbmbncp¶p cmjv{S]Xn. CcpcmPy§fpw X½nepff _Ôw \ne\nÀ¯m³ dmw _c¬ bmZhv \ÂInb kw`mh\Isf cmjv{S]Xn A\pkvacn¨p. C´ybpw t\¸mfpw X½nepÅ _Ôw kam\XIfnÃm¯Xpw Bg¯n thtcm«apÅXpamsW¶v cmjv{S]Xn Iq«nt¨À¯p. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.