Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
]mcn¸Ån sFHkn ¹mânse sXmgnemfnIÄ ]WnapS¡v ]n³hen¨p


 Posted Date : 26 December 2012

sImÃw: ]mcn¸Ån sFHkn ¹mânse sXmgnemfnIÄ \S¯nh¶ A\nÝnXIme ]WnapS¡v ]n³hen¨p. thX\ hÀ[\ \S¸m¡psa¶ {S¡v DSaIfpsS Dd¸v ewLn¨Xns\ XpSÀ¶mbncp¶p ¹mânse hnXcW sXmgnemfnIÄ ]WnapS¡v {]Jym]n¨Xv. i¼f IpSninI 31 \Iw \ÂImsa¶ {S¡v DSaIfpsS Dd¸ns\ XpSÀ¶mWv kacw ]n³hen¨Xv. te_À Hm^okdpsS A[y£Xbn {S¡v DSaIÄ sXmgnemfn {]Xn\n[nIfpambn \S¯nb NÀ¨bnemWv Xocpam\w. Hcp Znhkw \mÂ]Xn\mbnct¯mfw knenWvSdpIfmWv ]mcn¸Ån ¹mân \n¶v hnXcWw sN¿p¶Xv. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.