Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
aebmäqÀ Zpc´w: BâWn dnt¸mÀ«v Bhiys¸«p


 Posted Date : 26 December 2012

\yqUÂln: F³knkn Iym¼ns\¯nb A©v UÂln kztZinIÄ s]cnbmdn ap§n acn¡m\nSbmb kw`h¯n {]Xntcm[a{´n F.sI. BâWn dnt¸mÀ«v Bhiys¸«p. F³knkn UbdIvätdänt\mSmWp dnt¸mÀ«v tXSnbXv.

arXtZl§Ä UÂlnbn F¯n¡p¶Xn\pw kwkvIcn¡p¶Xn\papÅ apgph³ sNehpIfpw {]Xntcm[ a{´mebw hln¡psa¶v a{´n ]dªp. acn¨ Ip«nIfpsS _Ôp¡Ä¡v aq¶ce£w cq] {]Xntcm[ a{´mebw \ÂIpsa¶pw F.sI.BâWn Adnbn¨p. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.