Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
kÀ¡mÀ Poh\¡mcpsS kac¯ns\Xntc Ubkvt\m¬


 Posted Date : 26 December 2012

Xncph\´]pcw: Poh\¡mcpsS kac¯ns\Xntc kwØm\ kÀ¡mÀ Ubkvt\m¬ GÀs¸Sp¯n. ASnb´c Bhiy§Ät¡ Ah[n A\phZn¡q. Ah[nsbSp¡p¶hÀ saUn¡Â kÀ«n^n¡äv lmPcm¡Ww. Hm^okpIfpsS {]hÀ¯\w XSks¸Sptamsb¶v D¶X DtZymKØÀ dnt¸mÀ«v \ÂIWsa¶v kÀ¡mÀ \nÀt±in¨p.

kacw ]s¦Sp¡p¶ Xm¡menI Poh\¡msc ]ncn¨phnSpw. kacZn\¯n tPmens¡¯p¶ Poh\¡mÀ¡p t]meokv kpc£ AS¡apÅ kwhn[m\§Ä GÀs¸Sp¯pw. CXn\p UnPn]n t\XrXzw \ÂIpsa¶pw kÀ¡mÀ D¯chn ]dbp¶p.

{]Xn]£ kÀhokv kwLS\IfpsS t\XrXz¯n kÀ¡mÀ Poh\¡mcpw A[ym]Icpw P\phcn F«p apXemWp ]WnapS¡v {]Jym]n¨ncn¡p¶Xv. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.