Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
ss\Pocnbbn `oIcm{IaW¯n Ggp t]À sImÃs¸«p


 Posted Date : 30 December 2012

A_qP: hS¡³ ss\Pocnbbnse cWvSp \Kc§fn \S¶ `oIcm{IaW§fn Ggp t]À sImÃs¸«p. sabvZpKpcn {Kma¯nsâ {]m´{]tZi¯v CkvemanÌv Xo{hhmZnIÄ \S¯nb B{IaW¯n A©p t]À sImÃs¸«Xmbn ssk\nI hàmhv Adnbn¨p.

CkvemanÌv Xo{hhmZ kwLS\bmb s_mt¡m lmdan\p kzm[o\apÅ taJebnemWv B{IaWw \S¶Xv. Imadq¬ cmPym´c AXnÀ¯nbv¡p kao]w sabvl \Kc¯nemWv cWvSmas¯ B{IaWapWvSmbXv. t]meokpImc³ AS¡w cWvSp t]sc shSnh¨psIm¶ `oIcÀ kÀ¡mÀ aµnc¯n\p Xoh¨Xmbpw {]mtZinI hmÀ¯m GP³knIÄ dnt¸mÀ«p sNbvXp. AtXkabw, B{IaW¯nsâ D¯chmZn¯w Bcpw GsäSp¯n«nÃ. kw`h¯n\p ]n¶mse aq¶p t]sc AdÌp sNbvXXmbpw h³Bbp[ tiJcw ]nSns¨Sp¯Xmbpw ss\Pocnb³ ssk\nI hàmhv Adnbn¨p. Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.