Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
sFF³Snbpkn bqWnb\pIÄ hn«p\n¶Xns\bmWv BâWn hnaÀin¨sX¶v apJya{´n


 Posted Date : 15 November 2012

Xncph\´]pcw: Ignª H¶c hÀjambn tIcf¯nse A´co£w ]²XnIÄ sImWvSphcp¶Xn\v A\pIqeasö {]Xntcm[ a{´n F.sI.BâWnbpsS {]kvXmh\bpambn _Ôs¸«v {_tÒmknse sFF³Snbpkn bqWnb\pIÄ hn«p\n¶Xns\bmWv BâWn hnaÀin¨sX¶v apJya{´n D½³ NmWvSn. bpUnF^v kÀ¡mdns\bà BâWn hnaÀin¨sX¶pw apJya{´n ]dªp.

BâWnbpsS hnaÀi\w kZpt±it¯msSbmsW¶pw BâWnbpsS ]cmaÀiw A´co£w tamiam¡p¶hÀ BtemNn¡Wsa¶pw hyhkmb a{´n ]n.sI.Ipªmen¡p«n ]dªp. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.