Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
sht«äv ho«½ acn¨ kw`hw:`À¯mhv dnam³UnÂ


 Posted Date : 28 February 2013

_mecma]pcw: `À¯mhnsâ sht«äv saUn¡Â tImtfPv Bip]{Xnbn NnInÕbnembncp¶ ho«½ acn¨p. ]\bdIp¶v tIm«pImÂt¡mWw ]p{XhnfmI¯v ho«n aÃnI(43)bmWv acn¨Xv. kw`hhpambn _Ôs¸«v `À¯mhv cLp\mY(60) s\ _mecma]pcw t]meokv AdÌv sNbvXp. XpSÀ¶v tImSXn bn lPcm ¡nb Cbmsf dnam³Uv sNbvXp.

. Ignª Znhkw cLp\mYsâ cWvSmw `mcybmWv aÃnI ao³ apdn¨v sImWvSncn¡pt¼mÄ ]n¶n¡qSn sN¶v cLp\mY³ sh«pI¯n D]tbmKn¨v Igp¯nepw aäpw Xe§pw hne§pw sh«pIbmbncp¶p. XpSÀ¶ Bip]{Xnbn NnInÕbnembnent¡ aÃnI acn¡pIbmbncp¶p.arXtZlw t]mÌvtamÀ«¯n\v tijw ho«phf¸n kwkvIcn¨p.a¡Ä: apcpI³,emÂ(Un^³kv). 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.