Home  |  Editorial  |  Leader Page Article  |  Local News  |  Kerala  |  National  |  International  |  Business  |  Sports  |  Obituary  |  NRI News  |  Big Screen  |  Health
BâWn kwØm\ kÀ¡mcns\ A[nt£]n¨n«nsöv hbemÀ chn


 Posted Date : 17 November 2012

sIm¨n: F.sI BâWn kwØm\ kÀ¡mcns\ A[nt£]n¨n«nsöv tI{µa{´n hbemÀ chn. hn.Fkns\bpw Ffacw Icoans\bpw Ipdn¨v BâWn ]dªXv At±l¯nsâ A`n{]mbw am{XamWv. F¶pw hnIk\s¯ FXnÀ¯ cWvSv t\Xm¡fmWv Ffacw Icoapw hn.Fkpw. P¸m³ IpSnshÅ ]²Xn sImWvSph¶ BâWnsb A[nt£]n¨ BfmWv hn.Fkv. FtaÀPnwKv tIcfsbt¸mepw FXnÀ¯ kn]nFw t\XmhmWv At±lsa¶pw hbemÀ chn Ipäs¸Sp¯n. tIcf¯n hyhkmbw sImWvSph¶ a{´nbà Ffacw Icosa¶pw At±lw Iq«nt¨À¯p. sIm¨nbn hmÀ¯mkt½f\¯n kwkmcn¡pIbmbncp¶p hbemÀ chn. 


Site created by and maintained by Rashtra Deepika Ltd.